XXX SESJA RM 2017-01-26

Złożyłem wniosek w sprawie zmian w organizacji ruchu przy ulicy Legionów i Bieckiej (więcej)

W trakcie sesji głos zabrali mieszkańcy w sprawie usunięcia z projektu budżetu na rok 2017 remontu między innymi ulic Zagórzańskiej, Dębowej.

Podczas sesji podjęto m.in. następujące uchwały:

– dokonano zmian w Budżecie Miasta na 2016 rok przeznaczając m.in. kwotę 500 tys. zł na budowę łącznika ul. Mieszka I z ul. Węgierską, 25 tys. na rewitalizację placu przy ul. Jagiełły, na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na „Starówce” w okolicy ul. Krętej i Garbarskiej na kwotę 85 tys. zł, na budowę kanalizacji deszczowej łącznika ul. Makuszyńskiego i Gałczyńskiego za 80 tys. zł, 50 tys. zł przeznaczy się na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyn uszkodzenia nawierzchni w obszarze rewitalizowanej Starówki Miasta Gorlice wraz z opracowaniem koncepcji naprawy przedmiotowej nawierzchni.

– przystąpiono do programu związanego z rozbudową tras pieszo-rowerowych (m.in. odcinki Batorego–Kochanowskiego, Bardiowska-Biecka-Solidarności-Pola). Warto wspomnieć, że w poprzednim roku powstała ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Michalusa.

– w związku z reformą edukacji ustalono plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w celu dostosowania do nowego ustroju szkolnego szkół zarządzanych przez Miasto Gorlice.

W trakcie sesji głos zabrali mieszkańcy ul. Zagórzańskiej, Leśnej, Dębowej w sprawie usunięcia z projektu budżetu na rok 2017 remontu ulicy Zagórzańskiej, Dębowej. Zwrócili oni uwagę na  problem związany z lokalizacją czynnego osuwiska przy ul. Zagórzańskiej i Robotniczej oraz na brak remontu ulicy od około 30 lat.

Mieszkańcy ulicy Dębowej wspomnieli, że od ok. 2003 roku rozpoczęli starania o budowę drogi. W 2010 r. przygotowano dokumentację budowy ulicy, a trzy lata później wykonano etap budowy odcinka drogi ok. 100 m (tylko jedna warstwa asfaltu). Dopiero po zakończeniu całości zadania planowano wykonać drugą warstwę asfaltu. W tym momencie pierwsza warstwa nadaje się do naprawy, a ponadto wielokrotnie dowożono tłuczeń, w celu doraźnego zabezpieczenia dojazdu, co sumarycznie powoduje zwiększenie kosztów budowy tej drogi. Lepiej byłoby zrobić całą drogę od razu i wtedy spacer wśród dębów – gorlickich pomników przyrody – byłby przyjemnością a nie wstydem. Jeden z mieszkańców stwierdził, że oglądał obrady sesji budżetowej z wielkim zażenowaniem, gdy ściągnięto z projektu budżetu budowę ul. Dębowej. W zamian wprowadzono ul. Sosnową, która miała być wykonana w ramach innowacyjnej technologii, co miałoby zmniejszyć kwotę wykonania ul. Sosnowej, a tak kwota za remont będzie większa. Mieszkaniec przypomniał, że już były przygotowywane prace do budowy ulicy Dębowej i przedstawił dokument mówiący o wyrażeniu przez niego zgody na użyczenie jego terenu na potrzebę budowy drogi.

Radna Lucyna Jamro przypomniała, że mieszkanka ul. Azaliowej już podczas obrad Komisji Infrastruktury i Budownictwa prosiła o przywrócenie budowy ul. Azaliowej. Budowa tej ulicy została zaplanowana dużo wcześniej w związku z umożliwieniem dojazdu do placu zabaw, który miał być budowany równolegle z drogą. W tym momencie dojdzie do sytuacji, gdy plac zabaw zostanie wybudowany w szczerym polu bez normalnego dojazdu, czy dotarcia rodziców z dziećmi.

Na koniec wypowiedzi mieszkanka ul. Dębowej poprosiła o wyjaśnienie na piśmie dlaczego ul. Dębowa została usunięta z projektu budżetu, jeśli pełna dokumentacja budowy ulicy była przygotowana i przygotowano formalności do budowy.