Archiwum kategorii: Sesje

Łącznik kolejowy z bezpośrednim dojazdem do Gorlic coraz bardziej realny

Pojawiła się realna szansa na pozyskanie funduszy na wykonanie łącznicy kolejowej, prowadzącej pociągi bezpośrednio do Gorlic. Dziś – jak wiemy – pociągi dojeżdżają tylko do stacji Gorlice-Zagórzany, a dojazd do stacji Gorlice możliwy jest dopiero po zmianie przez pociągi toru jazdy, co wydłuża dojazd do Miasta.

Zastępca burmistrza odpowiadając na pytania radnych nadmienił, że stosowne wnioski zostały złożone do Marszałka województwa małopolskiego.

O tą sprawę wnioskowałem wielokrotnie od 2015 roku. Dziękuję za inspirację mieszkańcom, którzy pisali do mnie w tej sprawie.

Tomasz Szczepanik

INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

Światełko w tunelu – czyli szansa na bezpośredni wjazd pociągów do Gorlic

Sesja RM zdalna

Czas pandemii wyhamował życie gospodarcze i społeczne, jednak na ile to możliwe, staramy się żyć normalnie. W związku z tym odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miasta – w sposób zdalny. Burmistrz podczas sesji poinformował między innymi o:

  •  przekazaniu do analizy możliwości technicznych przeniesienia „Tereski” na Rynek, o którym wcześniej wnioskowałem w imieniu mieszkańców;
  • włączeniu do modernizacji drogi wojewódzkiej numer 993 skrzyżowania „pod Dukatem”;
  • głosowaliśmy także uchwały przygotowane przez Burmistrza dotyczące między innymi zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w Budżecie Miasta Gorlice. W budżecie zmniejszono planowane dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych ze względu na zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, a zwiększa się dochody dzięki uzyskanej dotacji na udział w programie „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” oraz pozyskaniem środków ministerialnych na remont cmentarza wojennego przy ul. Łokietka. Dokonaliśmy także zmiany w uchwale dotyczącej pomocy przedsiębiorcom w związku ze stratami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Uchwała ma rozszerzyć pomoc dla przedsiębiorców.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje stanowisko w sprawie planowanej budowy podsuszania odpadów przez firmę Empol. W związku z głosami mieszkańców wyrażających obawy dotyczące ewentualnych uciążliwości wspomnianej inwestycji w imieniu klubu MRS Ziemi Gorlickiej zabrałem również głos w tej sprawie:

„Mieszkańcy zgłaszają do radnych – może do burmistrza także – swoje obawy dotyczące planowanej budowy, czy może rozbudowy suszarni śmieci. Obawy są uzasadnione przykrym zapachem, jaki wydobywa się z terenu, gdzie to suszenie się odbywa. Radni – również mieszkańcy tego miasta –  którzy na co dzień tu przebywają dostrzegają sami te problemy i ich obowiązkiem jest reagować na głosy mieszkańców – w końcu zostali wybrani do reprezentowania mieszkańców. Dlatego trudno jest nam patrzeć i nie reagować na coś, co przypomina w tym momencie szantaż emocjonalny, który można streścić w następujący sposób: będziecie mieć droższą opłatę za śmieci za to, że nie chcecie smrodu w swoim mieście. Mieszkańcy muszą mieć GWARANCJĘ, że uciążliwość zapachowa działalności firmy zostanie ograniczona przynajmniej do stanu sprzed pojawienia się suszarni na terenie przetwarzania odpadów.

Oczekujemy merytorycznego spotkania w sprawie rozbudowy suszarni, w której wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Jeśli firma Empol ma rozwiązania, które te gwarancje zapewni, prosimy o ich podanie do publicznej wiadomości. Pana Burmistrza prosimy o przygotowanie informacji o tym, czy my jako władza wykonawcza reprezentowana przez Pana Burmistrzem i władza ustawodawcza czyli Rada Miasta Gorlice posiada możliwości, aby skutecznie wyegzekwować w przyszłości te gwarancje.”

Tomasz Szczepanik

IX SESJA 2019-06-27

15 czerwca odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat” z udziałem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Pytałem obecnego na tym spotkaniu zastępcy burmistrza Łukasza Bałajewicza były omawiane możliwe inwestycje w naszym mieście czy powiecie, czy może zapadały jakieś decyzje dotyczące połączenia Gorlic z Via Carpatia lub z innym węzłem komunikacyjnym.

Od zastępcy burmistrza dowiedzieliśmy się, że była mowa o ochronie środowiska oraz o drodze Via Carpatia, ale na dzień dzisiejszy nie można jeszcze mówić o jej dokładnym przebiegu, ponieważ na tą chwilę podejmowane są starania o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej.

Podczas tej sesji po raz pierwszy w historii samorządu w Polsce odbyło się przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta za 2018 rok. Rada, jako organ kontrolny podejmuje uchwałę o udzielenie wotum zaufania. Zatem radni przed podjęciem uchwały uczestniczyli w debacie nad wspomnianym raportem.

Zabierając głos zwróciłem uwagę na fakt, że przy gospodarowaniu finansami miasta widać oszczędność i gospodarność. W tym miejscu dziękuję także pani skarbnik, która mimo obiekcji kilku osób co do jej osoby przed wyborem na to stanowisko świetnie sprawdza się w swojej roli.

W ubiegłym roku kolejne części miasta zostały objęte monitoringiem wizyjnym. Pragnę zwrócić po raz kolejny uwagę, że sam monitoring bez nadzoru 24 na dobę nie spełni funkcji zapobiegawczych różnym zdarzeniom czy szybkim reakcjom na takie zdarzenia, lecz będzie jedynie ewentualnym dowodem np. w sprawie aktu wandalizmu, jeśli kamera uchwyci ten czyn.

W infrastrukturze drogowej z raportu o stanie miasta wynika, że ok. 90% dróg to drogi asfaltowe.

Z 88,356 km dróg publicznych gminnych stan tych dróg przedstawia się następująco:

Stan dostateczny czy zły na koniec 2018 r. dotyczy ponad 60% dróg.

Pamiętajmy, że stan ulic czy precyzyjnie jezdni nie dotyczy tylko kierowców, ale także pieszych, którzy są narażeni na kałuże zalegające na jezdni ale także korzystają razem pojazdami z jezdni na wąskich drogach, przy których nie ma chodników.

Stan dróg przez ostatni rok poprawił się o ok. 5%, ale jest jeszcze wiele spraw do zakończenia:

– choćby ciągnący się jeszcze od końca kadencji burmistrza Kochana remont ulicy Łokietka;

– od kilku lat sprawa remontu ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej;

Mam nadzieję, że w tym roku te inwestycje zmierzać będą do szczęśliwego finału, ponieważ za rok będziemy debatować właśnie o wykonaniu lub niewykonaniu między innymi tych dróg – są przecież w trakcie realizacji.

Dlatego proszę o kierowanie tych inwestycji do finału.

Burmistrz Rafał Kukla otrzymał wotum zaufania a nieco później absolutorium.

W późniejszej części sesji podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” – dla części działki przy ul. Władysława Łokietka.

Przy okazji tej uchwały chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na konsekwencje zmian działek rolnych na budowlane. Takie zmiany są potrzebne i trzeba się cieszyć, że istnieje chęć budowy domów w Gorlicach, tak się rozwija każde miasto, ale za tym muszą iść dalsze kroki Rady Miasta, czy Burmistrza a mianowicie odpowiednia infrastruktura drogowa i odwodnieniowa. Ten przykład pokazuje dla działek sąsiadujących z terenem, który dziś w ramach tej uchwały jest zmieniany, że budowa domu i dojazdu do nowego obiektu bez utworzenia odpowiedniego odwodnienia powoduje zalewanie sąsiednich działek czy dróg gminnych, które są niszczone przez nadmiar deszczu. Do momentu, gdy nie było budynków, nawet ulewne deszcze wchłaniane były w ziemię, natomiast zawsze zabudowując teren zwiększa się ilość wody, którą trzeba odprowadzić. Mam zatem nadzieję, że podczas corocznego  przeglądu ulic zwrócicie Państwo radni uwagę na konieczność budowania odwodnienia, choćby w postaci fosy, tam gdzie to możliwe i konsekwentnie będziemy przeznaczać na to fundusze. Podsumowując: dobrze, że odralniamy działki na budowę domów jednorodzinnych, ale za tym muszą iść konsekwentnie pieniądze na odpowiednią infrastrukturę także tą związaną z odprowadzeniem wody.

V SESJA 2019-02-28

Podczas dzisiejszej sesji złożyłem wniosek w sprawie usprawnienia organizacji ruchu (kliknij tutaj)

Wśród podejmowanych uchwał podczas sesji znalazły się między innymi:

  • sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Strażackiej
  • wyrażenie zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta

Przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie uchwały o dietach radnych i przewodniczących zarządów osiedli, Czytaj dalej V SESJA 2019-02-28

GŁOSOWANIA NA SESJI RADY MIASTA WRESZCIE IMIENNE

Ostatnia robocza sesja Rady Miasta, była dopełnieniem moich starań przez całą kadencję. Otóż jedna z pierwszych moich interpelacji tej kadencji dotyczyła wdrożenia systemu głosowania pozwalającego na imienne przedstawianie jego wyników (tak by wyborcy wiedzieli jak poszczególni radni głosowali) (sprawdź tutaj). Mieszkańcy mają prawo znać decyzje podejmowane przez ich przedstawicieli w poszczególnych sprawach. Podczas prób wprowadzania zmian spotykałem się z oporem niektórych radnych i trudno było znaleźć większość, która zaakceptowałaby takie rozwiązanie (przeczytaj tutaj i tutaj). Jednak po wielu moich staraniach wprowadzono zmiany obligujące podawanie do publicznej wiadomości takich informacji. Wprawdzie gorliccy radni zgodzili się na wprowadzenie mojej propozycji dopiero przez zmianę ustawy. Z całą stanowczością potwierdza to słuszność i skuteczność mojego działania od samego początku, kiedy Państwo powierzyliście mi mandat radnego Rady Miasta Gorlice.