XXVIII SESJA RM 2016-11-24

Podczas sesji złożyłem interpelację dotyczącą rewitalizacji linii kolejowej dotyczącej naszego regionu.

Podjęto między innymi następujące uchwały:

– przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 pozwalającego na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego  obszarów zdegradowanych przez działania społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe.

– wyrażono zgodę na podjęcie działań zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia  projektu „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej  w Gorlicach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Działania zmierzać będą do znalezienia inwestora, który wybuduje cmentarz w zamian za możliwość pozyskiwania zysków przez określony czas. Dzięki temu Miasto Gorlice będzie mogło koszty budowy cmentarza przeznaczyć na inne inwestycje, np. remonty dróg w mieście.

– zmieniono taryfę opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Wzrosła tylko opłata za wodę o 0,18 zł za 1m3. Opłata za ścieki i abonament pozostają na tym samym poziomie.

– wyrażono zgodę na rozłożenie długu kilku mieszkańców wobec Miasta. Mieszkańcy będą spłacać dług w ustalonych z nimi ratach możliwych do spłaty. Po terminowej i całościowej spłacie długu będą mogli uzyskać umorzenie odsetek.