INTERPELACJE XXVIII SESJA 2016-11-24

sprawa linii kolejowej Gorlice-Gorlice Zagórzany-Stróże

28 maja 2015 roku podczas Sesji Rady Miasta Gorlice poruszyłem sprawę. „Rewitalizacja linii nr 108 na odcinku Stróże – granica województwa wraz z linią nr 110 Gorlice – Gorlice Zagórzany i ewentualnie z budową łącznicy, umożliwiającej wyjazd z Gorlic w stronę Stróż bez zmiany kierunku jazdy”. Otrzymałem wówczas odpowiedź od Pana Burmistrza, że o realizację tego zadania będzie Pan zabiegać. Proszę o podanie, jakie działania zostały przez Pana podjęte w tym temacie i jakie SA dalsze losy wniosku dotyczącego rewitalizacji tej linii kolejowej.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Sprawa pasażerskiej komunikacji jest obecna w działaniach władz miasta Gorlice. Wyrazem pomyślnie zrealizowanych w tym obszarze postulatów są przywrócone połączenia, które możliwe były dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez samorządy lokalne (Miasto Gorlice, Miasto i Gminę Biecz oraz Powiat Gorlicki). Wsparcie to, możliwe było w tym roku dzięki uchwałom Rady Miasta Gorlice o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przewozów kolejowych. Nadmieniam, że w projekcie budżetu Miasta Gorlice na przyszły rok również zabezpieczono kwoty wydatków na tego rodzaju dotacje.

Kwestia rewitalizacji linii kolejowych jest również bardzo istotna. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 wpisana jest do Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, zarówno dla Województwa Małopolskiego, jak i dla Województwa Podkarpackiego. Pismem z 9.06.2015 r. wystąpiono do właściciela linii tj. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie, wskazując zasadność przeprowadzenia inwestycji na liniach nr 108 i 110. Zgodnie z widniejącym obecnie na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów pt. „Krajowy Program Kolejowy do roku 2023” (ostatnia aktualizacja z 23.11.2016 r.). Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże-granica województwa ujęta została w tym programie, na liście rezerwowej.

W związku z tym, że zadanie związane z komunikacją kolejową ma regionalny charakter uważam za zasadne aby samorządy lokalne (gminne i powiatowe) działały w tej kwestii wspólnie. Podaję, że z inicjatywą wspólnych działań na rzecz rewitalizacji linii wystąpiła ostatnio do samorządów leżących na trasie linii nr 108, Rada Miejska Jasła.  Pismem z 18.11.2016 r. wyraziłem poparcie dla tej inicjatywy i wolę współpracy władz samorządowych Miasta Gorlice.

Niezależnie od powyższego, wskazując znaczenie modernizacji tras kolejowych dla rozwoju terenów południowo-wschodniej Małopolski, pismem z 14.12.2016 r. wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie w sprawie konieczności dokonania, w nieodległej perspektywie czasowej, rewitalizacji linii kolejowej nr 108 oraz uwzględnienia w zamierzeniach inwestycyjnych zadania polegającego na rewitalizacji linii 110 (z ewentualną budową łącznicy).