XIV SESJA RM 2015-10-29

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

Zmiana uchwały budżetowej:

– zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 549.596 zł,

– zwiększenie dochodów:

– 12.096 zł z Urzędu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników 45+ z zakresu języka angielskiego (miasto na ten cel przeznaczy 3.024 zł),

– 295.000 zł wyższe wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych

– 124.000 zł wpłaty od gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich pochodzących z tych gmin

– 72.000 zł – większe dochody wypracowane przez stołówki w szkołach i wpłaty za przedszkole

– zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na przebudowę ulicy Krakowskiej (43.000 zł)

– przeznaczono pieniądze na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (100.000 zł) oraz na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR (8.000 zł), dotację dla GCK (30.000 zł)

– plan przychodów i kosztów MZUK wynosi zwiększeniu o 350.000 zł

– 200.000 zł na zakup 3 autobusów używanych dla MZK (ponadto 2 autobusy zostaną zakupione z własnych środków MZK)

– udzielono pomoc finansową Powiatowi Gorlickiemu na przebudowę drogi powiatowej ul. Michalusa od ronda do przejazdu kolejowego wraz z przejazdem kolejowym w kwocie 1.000.000 zł (całość inwestycji wyniesie 4.000.000 zł)

– wybrano ławników na kadencję 2016-2019:

Do Sądu Rejonowego w Gorlicach: Alina Kostecka, Krystyna Kubala, Monika Szyca-Ligęza, Zofia Zabierowska;

Do Sądu Rejonowego w Gorlicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: Urszula Apollo, Piotr Augustyn, Marzena Bugno, Antoni Graca, Bogusław Kuciakowski, Alina Rosół, Małgorzata Śliwa, Maria Tomasik;

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: Janusz Klupa;

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: Sylwester Jamro, Andrzej Pabis.

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 19 z dotychczasowym najemcą Anną Brudzińską-Dętkoś, firma „B&D” na okres trzech lat;

– wprowadzono dzienną opłatę targową w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wynosi 10 gr. za każdy m2, natomiast inne stawki opłat targowych w to miejsce zostaną obniżone o 10 gr., zatem wysokości kosztów opłat targowych się nie zmienią;

– dokonano zmian w uchwale w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Gorlice, pozwalającej na wykup lokali mieszkańcom w budynkach, w których dotychczasowo nie doszło do wyodrębnienia jakichkolwiek lokali;

– wyrażono zgodę na dzierżawę  działek na okres 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2027 roku:

– nr 1655/66 o pow. 14m2, położonej przy ulicy Konopnickiej w Gorlicach;

– nr 1655/67 o pow. 14m2, położonej przy ulicy Konopnickiej w Gorlicach;

– nr 1655/68 o pow. 14m2, położonej przy ulicy Konopnickiej w Gorlicach;

– nr 1655/69 o pow. 14m2, położonej przy ulicy Konopnickiej w Gorlicach;

– nr 1655/70 o pow. 7m2, położonej przy ulicy Konopnickiej w Gorlicach;

– wyrażono zgodę na dokonanie zmiany prawa własności nieruchomości składających się z działek położonych przy ulicy Bieckiej, Sienkiewicza zajętych pod ulicę Wesołą na zasadzie wymiany nieruchomości;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” dla części działki nr 2910/16 z przeznaczeniem jej na tereny obsługi komunikacyjnej (garaże, dojazdy).

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 3” polegającej na dopuszczeniu budowy obiektów małej architektury, w tym placów zabaw oraz na dopuszczeniu na działkach nr 831, 832/1, 833/4, 833/5, 832,10, 832/8, 1531/21, 1531/22,   usług komercyjnych realizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 (połączenie dwóch budynków handlowych);

– uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 3”, działka nr 2939/3 polegającej na dopuszczeniu budowy obiektów małej architektury, w tym placów zabaw;

– uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4”, działka nr 546/24, 546/25 przy ulicy 11 Listopada z przeznaczeniem na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

– przyjęto program współpracy Miasta Gorlice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami związanymi z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem;

– przyjęto Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;

Tomasz Szczepanik