XV SESJA RM 2015-11-26

Podczas sesji koordynator Biura Informacji i Promocji Marcin Gugulski przekazał informację, że zostanie zorganizowany w dniach 18-20 grudnia Gorlicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Odbędą się występy różnych zespołów, chórów – wspólne kolędowanie. Pokaz rękodzieła i innych wyrobów świątecznych. W niedzielę odbędzie się wigilia, są plany utworzenia żywej szopki.

W ramach budżetu zmieniono uchwałę budżetową między innymi z powodu zwiększenia wydatków na dotację celową dla MZUK na zakup ładowarki w kwocie 40.000 zł. Kwota została pozyskana między innymi ze zwiększonych wpływów z usług stołówki szkolnej przy MZS nr 6 oraz MP nr 3, gdyż zwiększyła się liczba osób korzystających ze stołówki (na kwotę 21);

– określono  wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatki wpłacane dla Miasta Gorlice. Istnieje możliwość wypełniania i składania deklaracji w wersji elektronicznej;

– wyrażono zgodę na umorzenie przez Burmistrza Miasta Gorlice zaległości należnej od dłużnika Czesława Barewicza z tytułu korzystania z lokalu użytkowego przy ul. Rynek 11 w Gorlicach w wysokości kwoty 69.140, 40 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowań sądowych i komorniczych. Dłużnik wynajął lokal, za który miał co miesiąc wpłacać 5.722,69 zł z tytułu najmu. Po roku od 12-09-2011 roku dłużnik poprosił o rozwiązanie umowy. Wówczas jego dług wynosił 59.684, 15 zł plus odsetki i koszty wezwań do zapłaty. Komornik stwierdził w dniu 20.10.2015 roku stwierdził, że obecnie dług wynosi 87.935, 89 zł. Ponadto dłużnik posiada zobowiązania wobec innych podmiotów na kwotę 141.000 zł. Dłużnik nie pracuje, otrzymuje rentę, z której pobierana jest kwota w wysokości 309,92 zł na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy. W związku z tym biorąc kwoty długu Miasto może otrzymać najwcześniej pierwszą ratę spłaty zaległości za około 38 lat;

– określono wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki nie zmieniają się (obowiązują od 2013 roku), ale w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych trzeba było wprowadzić nową stawkę od niezabudowanych terenów objętych obszarem rewitalizacji (w mieście nie ma takich obszarów, ale ustawa obliguje miasto do wprowadzenia takiej stawki, gdyż w przyszłości tego typu tereny mogą się pojawić i będzie wynosić 2,4 zł od 1m kwadratowego);

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Gorlicach przy ul. Wyszyńskiego 35 o powierzchni 202,72 m2 z dotychczasowym najemcą „Izabela Grądalska Firma Handlowo-Usługowa” na okres od 21.12.2015 r. do 31.03.2016 r.

– zwiększono stawki opłaty za śmieci:

– z kwoty 5,70 zł do 6,00 zł – za osobę, dla segregujących śmieci

– z kwoty 8,32 zł do 12,00 zł – za osobę, dla niesegregujących śmieci

– z kwoty 8,10 zł do 8,40 zł – za pojemnik 120 l, dla segregujących śmieci

– z kwoty 12,00 zł do 16,00 zł – za pojemnik 120 l, dla niesegregujących śmieci

– z kwoty 97,20 zł do 100,80 zł – dla domków letniskowych, dla segregujących śmieci

– z kwoty 144,00 zł do 192,00 zł – dla domków letniskowych, dla niesegregujących śmieci

Zwiększone opłaty powinny wygenerować kwotę 250 000,00 zł pozwalającą na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z nowej oferty przetargowej. W wyniku przetargu wyłoniono firmę Empol, która przedstawiła niższą ofertę niż konkurent. Jednak oferta jest wyższa niż obecna umowa.

– nadano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  Statut;

– przyjęto Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020;

– określono zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;

– przyjęto darowiznę nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki w Gorlicach (budynek byłej kotłowni). Na dwóch poprzednich sesjach, Rada Miasta rozważała oddanie tej nieruchomości, do czego była zobligowana przez Starostę z uwagi na niezrealizowanie celu, na który nieruchomość została przekazana (budownictwo wielorodzinne). Miasto otrzymuje ponownie nieruchomość tym razem na cele

– wyrażono zgodę za zawarcie kolejnych umów najmu działek na usytuowanie garażu (dla 54 najemców), miejsce parkingowe (dla 1 najemcy), uprawę warzyw (dla 1 najemcy), cele handlowe (dla 1 najemcy), kiosk – kolektura Lotto (dla 1 najemcy), zieleń ozdobną (dla 1 najemcy);

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” dla działek 99/13, 99/30, 99/32 przy ul. Skrzyńskich. Inwestor Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOS” prowadzi stację demontażu pojazdów i chce poszerzyć swoją działalność (budowa hali);

– zmieniono uchwałę nr 68/VIII2015 dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Gorlice, położoną przy ulicy Garbarskiej. Zmiana dotyczy wydzielenia z działek przeznaczonych na sprzedaż studni dla użytku mieszkańców;

– zmieniono uchwałę nr 96/IX/2011 dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Gorlice, położoną przy ulicy Dukielskiej i ul. Klimkowicza. Z uwagi na brak chętnych do nabycia działek podzielono działkę 365/109, co spowodowało zmianę  numeru działki na 365/118 i powierzchnię na 0,1078 ha;

– ustalono wysokość stawek podatku od środków transportowych. Stawki są podawane corocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku miasta Gorlice stawki nie ulegają zmianie;

Tomasz Szczepanik