IX SESJA RM 2015-05-28

Podczas sesji złożyłem interpelacje (kliknij tutaj) dotyczące możliwości remontu ulicy Zygmunta Krasińskiego, remontu torów kolejowych w terenie Miasta z możliwością budowy łącznika umożliwiającego bezpośredniego wjazdu do Miasta, karania kierowców za opóźnienie z opłatą za przedłużenie czasu parkowania przy szpitalu.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

– uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok:
dochody zwiększa się o kwotę 910.000 zł:
– bieżące: 197.795 zł;
– majątkowe: 712.205 zł;
wydatki zwiększa się o kwotę 910.000 zł:
– bieżące: 77.500 zł;
– majątkowe: 832.500 zł;

Dochód pochodzi z dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól, z kary naliczonej wykonawcy ścieżek rowerowych oraz z rozliczenia końcowego budowy drogi dojazdowej w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Wydatki związane są między innymi z tworzeniem ogólnopolskiego produktu turystycznego, rozbudowy ulicy Pocieszka, budową kanalizacji ulicy Chopina, budową 300 metrów odcinka ulicy Lipowej bocznej 2, opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu pod potencjalną rozbudowę cmentarza.

Zmniejszono nakłady na budowę na ulicę Łokietka a zwiększono na rozbudowę ulicy Pocieszka, na kanalizację deszczową ulicy, dotację na OSiR (wyposażenie sauny, zakup szafek do szatni)

Wstrzymano dotację dla OSiR w celu otrzymania wyjaśnień ze strony Dyrekcji.

– uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2015-2023 poprzez zwiększenie wydatków o 875.000 zł w 2015 roku na produkt turystyczny małopolski (odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej) oraz wpisanie zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia granicznego Becherov-Konieczna PL – pomoc finansowa”, które ma być wydatkowane w roku 2016.

– udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację  modernizacji drogi na nr 977 na odcinku ulicy Węgierskiej w kwocie 58.334 zł. Wartość zadania w całości jest szacowana na kwotę 350.000 zł;

– wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta, położonych w Gorlicach przy ulicy Bieckiej nieruchomości 1 (nr działek: 468/44 o pow. 0,8297 ha, 479/1 o pow. 2,4136 ha), nieruchomości 2(nr działek: 468/45 o pow. 0,7413 ha, 479/2 o pow. 0,7803 ha), nieruchomości 3 (nr działek: 468/46 o pow. 1,0616 ha, 479/3 o pow. 0,2567 ha) mieszczących się w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Bieckiej;

– włączono Miejskie Przedszkole nr 3, położone przy ulicy Potockiego 7 do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 (ul. Krasińskiego 9) – połączenie przyniesie korzyści finansowe z powodu redukcji etatu Dyrektora Przedszkola (obecny dyrektor przechodzi na emeryturę) oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedszkola w przeliczeniu na jedno dziecko. Wszyscy pracownicy mają zagwarantowane miejsca pracy, przedszkole pozostaje nadal w budynku przy ulicy Potockiego 7, a funkcjonowanie obu jednostek nie zostanie zakłócone. Jest to zmiana formalna a nie funkcjonalna.

– przyjęto Program osłonowy Miasta Gorlice dotyczący zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek”.  Udzieli się wsparcia dla rodzin wielodzietnych na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych na rok szkolny 2015/2016. Wsparcie otrzymają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 150%. Wsparcie na jedno dziecko wynosi 150 zł i przyznawane jest tylko raz. Wsparcie przyznaje MOPS

– w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Miareckiego skierowaną do Rady Miasta Gorlice na działalność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorlice uznaje się, że skarga została skierowana do niewłaściwego organu, gdyż organem właściwym jest Wojewoda.