VIII SESJA RM 2015-04-30

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

– uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok: wydatki zwiększa się o kwotę 253.832 zł:

bieżące o 111.082 zł:

– na zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (tj. przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi oraz ochrony zdrowia) – 91.000 zł;

– na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (20.082 zł) jako 20% całej kwoty (pozostała kwota jest dotacją od Wojewody Małopolskiego czyli 80.327 zł – całość pomocy dla uczniów wypłacana od stycznia do czerwca wyniesie 100.409 zł);

– formalnie dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 152.500 zł z działu promocji miasta dla Gorlickiego Centrum Kultury na organizację koncertu zespołu Bajm oraz Ballady Gorlickiej, co nie zmienia deficytu Miasta;

majątkowe o 142.750 zł:

– na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 979 – ulica Skrzyńskich (10.000 zł);

– na wykup gruntów  zajętych pod budowę drogi przy ul. Bieckiej, wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę dróg publicznych oraz wykup działek pod budowę ul. Bieckej bocznej, Biechońskiego, Kochanowskiego bocznej oraz Kościuszki bocznej (130.000 zł);

– udzielono pomocy finansowej dla Gminy Gorlice na realizację zadania związanego z zakupem i montażem wiaty przystankowej w Stróżówce (dotacja w wysokości 2750 zł – tj. 50% kosztów zadania).

Powstały deficyt ma zostać pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przy okazji podejmowania tej uchwały Burmistrz Rafał Kukla poinformował, że wydatki dotyczące Obchodów 100 Rocznicy Bitwy Pod Gorlicami wyniosą mniej niż planowano w budżecie.

– uchwała w sprawie ustalenia zasad dotyczących  umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (dotyczy to m.in. pomocy dla przedsiębiorców, ponadto uregulowano niedochodzenie roszczeń w przypadku braku egzekucji środków do kwoty 100 zł, ponieważ droższe są koszty sądowe w celu odzyskania tych pieniędzy niż wysokość odzyskanej sumy);

– w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Gorlice w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku;

– przyjęto regulamin dotyczący udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Niskiej Emisji na terenie Miasta;

– wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Gorlicach przy ulicy Garbarskiej (nr działek: 1259/4, 1259/5, 1259/6, 1259/14, 1259/15) o łącznej powierzchni 0,0198 ha;

– wyrażono zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 11 Listopada o powierzchni 0,0474 ha (nr działki: 546/29). Osoba wnioskująca o użytkowanie wieczyste jest już wieczystym użytkownikiem innej, przyległej działki. Działka wnioskowana z uwagi na położenie jako odrębna nieruchomość nie nadaje się na zagospodarowanie;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” pozwalającej na budowę obiektów małej architektury (np. plac zabaw)

przy ul. Skrzyńskich i ulic przyległych.

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” polegającej na dopuszczeniu dla garaży dachów jednospadowych i dwuspadowych o kącie nachylenia dachów do 40 stopni;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” polegającej na zmianie przeznaczenia działek z rolnych na budowlane przy ulicy Łokietka (nr działek: 2545/6, 2545/7, 2545/8, 2545/9, 2545/10) oraz części działek nr 603 i 604/2 przy ulicy Dolnej dla zmiany końcowego odcinka drogi;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla osób dzierżawiących tereny pod garaże, stację opadową V rzędu, rekreację, przy ulicach Dukielskiej, Karwacjanów, Chopina, Parkowej, Stawiskach;

– wyrażono zgodę na nabycie w formie darowizny na rzecz Miasta Gorlice prawa własności nieruchomości gruntowych przy ulicy Węgierskiej z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej – bocznej ulicy Węgierskiej;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przeznaczonego na gabinet  masażu w budynku Krytej Pływalni  „Fala”;

– udzielono pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację dokumentacji projektowej budowy odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 55 m w kwocie ok. 10.000 zł;

– udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie przebudowy budynku Dworu Karwacjanów w zakresie zgodnym z ekspertyzą techniczną zabezpieczenia pożarowego w kwocie 15.000 zł;

– zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gorlickiego Centrum Kultury za 2014 rok;

– zatwierdzono sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok;

– udzielono rekomendacji przedstawionej przez Burmistrza Miasta Gorlice ocenie zasobów pomocy społecznej Miasta Gorlice za rok 2014 przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

– odwołano Panią Mariolę Migdar ze składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Gorlice w związku ze złożoną przez Panią Mariolę Migdar rezygnacją;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” polegającej na dopuszczeniu przy ulicy Kościuszki realizacji nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz nowych obiektów usługowych oraz zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów na cele mieszkalne.