INTERPELACJE IX SESJA 2015-05-28

PODCZAS SESJI ZŁOŻYŁEM 3 INTERPELACJE:

  • remont ulicy Krasińskiego z przebudowaniem kanalizacji;;
  • rewitalizacja linii kolejowej Gorlice-Gorlice Zagórzany-Stróże;
  • sprawa naliczania kar za brak opłat parkingowych;

  1. W imieniu mieszkańców osiedla nr 12 „Krasińskiego”, uprzejmie proszę o szybkie podjęcie decyzji dotyczącej:

– remontu kanalizacji sanitarnej wraz z rozdziałem na kanalizację sanitarną i deszczową
– remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy Krasińskiego.

Stan nawierzchni jezdni i chodnika przy ulicy Krasińskiego jest fatalny. Po opadach deszczu w kilku miejscach tworzą się na jezdni na tyle duże kałuże, że kierujący pojazdem jadąc po którejkolwiek ze stron jezdni nie jest w stanie ominąć ich, aby nie narazić pieszych na przykre doświadczenia takiego mijania, a z chodnika korzysta wiele dzieci uczących się w szkole. Remont tej ulicy na pewno nie był przeprowadzany przez co najmniej 20 lat z wyjątkiem chodnika, który mimo tego jest w złym stanie. Ponadto budynki położone przy ulicy Krasińskiego nadal połączone są wspólną kanalizacją deszczową i sanitarną, co powoduje przy dużych opadach zalewanie piwnic budynków między innymi przy ulicy Słowackiego.

Ulica ta jest głównym ciągiem komunikacyjnym przy Osiedlu liczącym ponad 1800 mieszkańców. Służy nie tylko mieszkańcom Osiedla, ale także oficjalnie w Ratuszu traktowana jest jako ominięcie ulicy Legionów na wysokości ronda. Ponadto przy tej ulicy znajdują się Niepubliczne Przedszkole oraz Zespół Szkół nr 4, do których dowożone są dzieci z całego miasta. Służy również jako dojazd do punktów handlowo-usługowych i największego parkingu w mieście a niebawem będzie służyć jako dojazd do wielkopowierzchniowego budynku handlowo-usługowego.

Być może środki na remont ulicy z uwagi na fakt, iż jest ona jedną z głównych ulic miasta, mogą zostać pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nadmieniam, iż wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych uwzględniało remont tej ulicy, więc wsparcie tej inicjatywy powinno być znaczne. Proszę o informacje, czy tak wysłużona i ważna ulica miejska znajdzie się w budżecie na 2016 rok jako pilne zadanie inwestycyjne, gdyż niewątpliwie takim ona jest i czy remont tej ulicy nie powinien być ujęty w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta?

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
Uprzejmie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe zadania związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej (na kanalizację deszczową i sanitarną) oraz remontem nawierzchni jezdni i chodników ulicy Krasińskiego nie zostały ujęte wśród inwestycji przewidzianych do wykonania w roku bieżącym. Jednakże uznając dużą społeczną potrzebę ich realizacji, jako istotnych dla lokalnej społeczności informuję, że zadania te zostaną zgłoszone jako propozycje do ujęcia w budżecie miasta Gorlice na rok 2016.

MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
Liczę wraz z mieszańcami na ujęcie tej inwestycji na rok 2016 i podkreślam, że inwestycja jest konieczna i potrzebna nie tylko dla lokalnej społeczności Osiedla, ale dla wszystkich korzystających z tej drogi jako objazdu ronda i dojazdu do dużego parkingu.

  1. W 2014 roku Centrum Zrównoważonego Transportu ogłosiło konkurs na projekt „Rewitalizacja linii nr 108 na odcinku Stróże – granica województwa wraz z linią nr 110 Gorlice – Gorlice Zagórzany i ewentualnie z budową łącznicy, umożliwiającej wyjazd z Gorlic w stronę Stróż bez zmiany kierunku jazdy” (http://www.kolej2022.pl/projekty/malopolskie/309-projekt-nr-mlp-3-stroze-gorlice-jaslo). Projekt zdobył ponad 500 głosów. Projekt polega na gruntowym remoncie istniejącej linii kolejowej wraz z budową łącznika (ok. 200 m), który może skierować pociągi ze Stróż bezpośrednio do Gorlic z pominięciem stacji Gorlice-Zagórzany.

Na stronie Polskich Linii Kolejowych S.A. pojawiło się ogłoszenie na opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach między innymi dla projektu budowy „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odc. Stróże – granica województwa”, a więc bez części dojazdu do Gorlic i wcześniej omówionego łącznika.

Jeśli Miasto myśli poważnie o rozwijaniu turystyki w Gorlicach, musi brać pod uwagę możliwość dojazdu do samego miasta koleją. Jest to szczególnie ważne przy promowaniu aktywnych form wypoczynku. Wiele samorządów porównywalnych do naszego mając dojazd kolejowy umożliwia dowiezienie np. roweru z Krakowa, którym można zwiedzać okolice choćby po nowo wybudowanych ścieżkach. Inne środki transportu nie dają takiej możliwości.

Zabierając głos w tej sprawie w imieniu mieszkańców, pytam: czy Miasto Gorlice podejmowało, podejmuje lub zamierza podjąć starania o włączenie do planów remontu linii łączącej stację Zagórzany Gorlice ze stacją Gorlice oraz budowy łącznika? Jeśli już coś zostało w tej sprawie zrobione, proszę o podanie na jakim etapie znajdują się prace zmierzające do takiego remontu.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
Informuję, że w ubiegłych latach występowano m.in. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie o przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Stróże-Jasło. Pismem z 31.12.2014 r. zwracałem się również do Zarządu PKP Intercity S.A. w Warszawie z wnioskiem o uwzględnienie w rozkładach jazdy linii kolejowych, które mogłyby obsłużyć Gorlice, w związku z dużym potencjałem pasażerskim, prosząc o przeanalizowanie przez przewoźnika kolejowego tej sprawy.

W związku z uzyskaniem informacji, że PKP Linie Kolejowe S.A. zamierzają zlecić opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odc. Stróże-granica województwa” w czerwcu br. wystąpiono do właściciela infrastruktury torowej o udzielenie informacji na temat możliwości budowy łącznicy kolejowej, o jakiej mowa w Pańskiej interpelacji. Łącznica taka bowiem pozwoliłaby na wjazd pociągów ze strony Stróż prosto do Gorlic, z pominięciem Zagórzan.

Trzeba jednak podkreślić, że organizacja oraz finansowanie przewozów kolejowych jest zadaniem o charakterze regionalnym, należącym do zakresu działania samorządu województwa. O realizację przedsięwzięć służących realizacji tego zadania w zakresie obsługi pasażerskiej Gorlic władze miasta będą więc nadal zabiegać.

MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
Cieszę się, że Miasto Gorlice trzyma rękę na pulsie. Będę monitorował rozwój tego zagadnienia.

3. W imieniu mieszkańców i korzystających z parkingu pod szpitalem proszę o uwrażliwienie kontrolerów na nakładanie kar na tych klientów, którzy posiadają bilet przeterminowany o kilka minut. Z informacji od mieszkańców wynika, że niewielkie spóźnienie z opłatą za przedłużenie czasu parkowania wiąże się już z karą. Z parkingu korzystają przede wszystkim pacjenci, którzy mogą stać w kolejkach, bądź znajdują się gabinecie. Zdarza się, że nie są w stanie zapłacić za kolejny okres korzystania z parkingu z tego powodu, iż nie mogą opuścić szpitala w danej chwili. Proszę o informacje w jaki sposób kontrolerzy dokonują weryfikacji opłaty za parkowanie i jak dokumentują przekroczenie czasu postoju wynikającego z posiadanego biletu.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
Uprzejmie wyjaśniam: Strefy Płatnego Parkowania usytuowane przy drogach gminnych na terenie miasta (w tym przy ul. Amii Krajowej) obsługiwane są prze OSiR w Gorlicach. Odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Gorlice ustalone są stawki opłat za parkowanie. Uwzględniając specyfikę parkingu znajdującego się przy Szpitalu Specjalistycznym, stawki przewidziane za postój przy ul. Armii Krajowej są niskie (0,50 zł za pierwsze pół godziny parkowania oraz 1,50 zł za pierwsze 3 godziny postoju). Pozwala to na opłacenie nawet dłuższego postoju, za kwoty dużo niższe, niż w innych strefach.
Natomiast sposób kontroli uiszczania opłat jest taki, że stwierdzenie przez kontrolera braku opłat za szybą pojazdu, dokumentowane jest fotografią (na zdjęciu uwidoczniona jest dokładna godzina jego wykonania). Kontroler nie wystawia jednak od razu zawiadomienia o braku opłaty, czekając co najmniej 10 minut. Dopiero wówczas wykonywane jest kolejne zdjęcie (z aktualną godziną) i drukowane jest zawiadomienie o konieczności uiszczania opłaty dodatkowej. Sporządzana dokumentacja jest zawsze udostępniana do wglądu zainteresowanych osób. Przyjęta procedura pozwala więc na unikanie nakładania opłat dodatkowych w sytuacjach nieznacznego przekroczenia wykupionego czasu parkowania.

MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
W razie nieznacznego poślizgu w opłaceniu miejsca parkingowego wynikającego z niemożności wniesienia dopłaty z ważnych powodów, proszę o niezwłoczne wyjaśnienie z obsługą Stref Płatnego Parkowania celem uniknięcia opłaty dodatkowej.