IV SESJA RM 2014-12-29

Złożyłem interpelacje. (kliknij tutaj)

Podczas dyskusji dotyczącej miejskich przygotowań do obchodów 100-lecia Bitwy pod Gorlicami zaproponowałem zorganizowanie konkursu pod hasłem „TWÓJ TELEDYSK PROMUJĄCY 100 ROCZNICĘ BITWY POD GORLICAMI” i przedstawiłem swój pomysł na jego przeprowadzenie. Jeśli pomysł zostanie pozytywnie zaopiniowany podam konkrety.

Rada Miasta podczas obrad zatwierdziła następujące uchwały:

– przyjęcie zmian w budżecie dotyczących: otrzymania darowizny od firmy EMPOL na rzecz Osiedla nr 10 (Skrzyńskich) w wysokości 500 zł oraz zwiększenie wpływów za żywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 1 na kwotę 3000 zł. Otrzymano także  kwotę 31329 zł z budżetu państwa jako uzupełnienie dochodów miasta;

– ustalenie listy wydatków na inwestycje rozpoczęte w roku 2014 i nie zakończone z różnych przyczyn, które muszą być kontynuowane w kolejnym roku kalendarzowym;

– wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy działek od Miasta dla OSiRu, na których zlokalizowane jest lodowisko do 31 stycznia 2018 roku;

– wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Miasta działki o powierzchni 0,0061 ha w drodze wykupu prawa wieczystego użytkowania od firmy Tauron. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Krasińskiego i na niej zbudowano parking dla mieszkańców;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” dla działki na 1581/4 przy ul. Bieckiej z przeznaczeniem jej na tereny pod handel płodami rolnymi. Właścicielem działki jest firma Gambit Krzysztof Kronenberg;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” dla działki na 427/1, 427/2 przy ul. Bieckiej z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Działki  o powierzchni 0,285 ha należą do prywatnego inwestora, który ma ograniczoną możliwość zabudowy działki;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gorlicach przy ulicy Plac Kościelny 2 dla Gorlickiego Towarzystwa  Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gorlicach przy ulicy Krakowskiej 5a dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratnkowego – Grupa Krynicka sekcja Operacyjna w Gorlicach o powierzchni 13,72 m2 z przeznaczeniem na dyżurkę dla ratowników na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gorlicach w budynku Krytej Pływalni „Fala” na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku;

– wybrano Krzysztofa Wrońskiego na przedstawiciela Miasta Gorlice jako do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej;

– zmieniono statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w punktach dotyczących działalności Ośrodka ustalając dodatkową działalność dotyczącą obsługi Skate Parku, wyciągu narciarskiego w Małastowie, możliwości wynajmowania i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi oraz działalność związana z poborem, dostarczaniem i uzdatnianiem wody (ta ostatnia ma pozwolić na podjęcie starań o dofinansowanie z ZUS zmiany sposobu uzdatniania wody na inny niż chlorowanie);

– Radny Krzysztof Wroński został dopisany do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury i Inwestycji.

Tomasz Szczepanik