INTERPELACJE IV SESJA 2014-12-29

PODCZAS SESJI ZŁOŻYŁEM 11 INTERPELACJI:
 1. Zwracam się z prośbą o publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta (http://www.gorlice.pl) wszystkich interpelacji Radnych w pełnym brzmieniu wraz z informacjami zwrotnymi dotyczącymi tych interpelacji. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć o pracach radnych, a radni mają obowiązek zgodnie z §35, pkt 3 Statutu Miasta Gorlice informować mieszkańców o swojej działalności. W erze powszechnej cyfryzacji i zwiększającej się stale liczbie użytkowników Internetu, nie możemy pozbawiać mieszkańców tej formy przekazu informacji. Jak dotąd żadne media nie podają pełnego brzmienia interpelacji (nawet „Kurier gorlicki”, który powinien być głównym źródłem informacji). Jakiekolwiek streszczanie i brak zamieszczania odpowiedzi na interpelacje powoduje zniekształcanie wypowiedzi radnego. Jedynie podanie tych informacji w pełnym brzmieniu pozwoli każdemu mieszkańcowi na własny osąd sytuacji. Warto wypracować w tej materii jednolity formularz publikacji interpelacji.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Nie widzę przeciwwskazań do umieszczania interpelacji Radnych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Jednak w mojej ocenie to Rada powinna wypracować wewnętrzną procedurę dotyczącą zasad przekazywania treści do publikacji. Zasadnym jest aby interpelacje były przekazywane na piśmie lub e-mailem bezpośrednio do Biura Informatyków Urzędu. Odpowiedzi na interpelacje będą umieszczane po ich otrzymaniu pod każdą interpelacją.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Będę w Radzie Miasta kontynuował pracę nad tą kwestią.
 2. Wnoszę o wdrożenie elektronicznego liczenia głosów lub innego sposobu liczenia, ale rejestrującego głos każdego radnego podczas głosowania jawnego i publikowanie informacji o sposobie głosowania na stronie Urzędu Miasta. Mieszkańcy powinni otrzymać rzetelne informacje o tym, jak głosują ich radni, a nie dowiadywać się z różnych mediów wybiórczych opinii o części środowiska radnych, nie odzwierciedlających stanu faktycznego.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Na chwilę obecną nie widzę potrzeby zakupu sprzętu do elektronicznego liczenia głosów. Rada Miasta Gorlice liczy 21 radnych więc istnieje możliwość aby pod każdym głosowaniem protokolant zaznaczał osoby głosujące „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się od głosu”, a informację taką umieszczał na stronie internetowej Urzędu pod właściwymi uchwałami. Jak się wydaje zasady w tym względzie również powinny podlegać wewnętrznej procedurze wypracowanej przez Radę Miasta.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Istotą sprawy nie jest sam sprzęt do liczenia, ale możliwość publikowania na stronie internetowej sposobu głosowania: kto był „za”, „przeciw”, a kto „wstrzymał się od głosu”. Temat muszę podjąć w Radzie Miasta.
 3. Ponadto proszę o wyświetlanie ważnych informacji podawanych podczas sesji na ekranie za pomocą projektora. Podawanie informacji w tej formie pozwoli efektywniej śledzić istotne informacje, na temat których toczy się dyskusja. Powinny to być m.in. porządek obrad, aktualny punkt porządku obrad, fragmenty tekstów, projekty uchwał, o których dyskutować będziemy oraz dokumentacje w formie multimedialnej.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Pragnę poinformować, że na każdej sesji Rady Miasta Gorlice prezentowane są na ekranie projekty uchwał wraz z załącznikami i ich uzasadnieniem. Ponadto na niektórych sesjach w trakcie omawiania strategicznych dla miasta spraw przygotowywane i prezentowane są prezentacje multimedialne.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Ważne, aby były prezentowane także zdjęcia sytuacyjne, a nie tylko mapy, gdy omawiane są sprawy dotyczące usytuowania nieruchomości, budowy, itd. 
 4. Proszę też o przesyłanie informacji w formie elektronicznej do tych radnych, którzy preferują taką formę. Wysyłanie informacji w formie elektronicznej jest szybsze i tańsze, ponieważ zdecydowanie zmniejsza konieczność wykorzystania środków drukujących.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  W paragrafie 9 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Gorlice stanowiącego Załącznik Nr 10 do Statutu Miasta Gorlice określono termin dostarczania Radnym materiałów na sesję. Zapis nie wskazuje w jakiej formie lub formach należy je dostarczać. Zwyczajowo przyjęto, że jest to forma papierowa. Tryb i sposób dostarczania materiałów na sesję, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, winien być obligatoryjnie uregulowany w zakresie statutu. Obecnie funkcjonujący zapis nic nie mówi o elektronicznym przesyłaniu materiałów. W związku z powyższym konieczna jest więc zmiana statutu w tym zakresie.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Temat będę kontynuował podczas prac nad statutem w Radzie Miasta.
 5. Wnoszę o sukcesywne wdrażanie obsługi klienta Urzędu Miasta w formie elektronicznej. W Polsce coraz więcej spraw urzędowych można załatwić przez Internet za pomocą platformy EPUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma pozwala szybciej załatwić sprawy zarówno po stronie klienta jak i urzędu, dodatkowo nie wymaga nakładów finansowych. Jeśli Urząd Miasta Gorlice chce być przyjazny mieszkańcom, taką formę obsługi klienta powinien wdrożyć jak najszybciej.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Odnosząc się do kwestii dotyczącej wykorzystywania platformy e-PUAP do komunikacji Urzędu Miejskiego w Gorlicach z mieszkańcami jak i innymi urzędami informuję, że platforma ta uruchomiona została już 4 lata temu, a pierwsze pismo za jej pośrednictwem wpłynęło 3 października 2011 r.
  Ponadto wyjaśniam, że Urząd Miejski na platformie e-PUAP prócz usługi „Pismo ogólne do urzędu” za pomocą którego można złożyć wszelkiego rodzaju pisma, udostępnia również takie usługi jak:

  – dopisanie do spisu wyborców;
  – deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  – jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
  – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Platforma e-PUAP jest przede wszystkim wykorzystywana do komunikacji i szybkiego przesyłania dokumentów pomiędzy Urzędem Miejskim a innymi urzędami np. Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, ministerstwami, gminami czy urzędami skarbowymi.

  Od początku funkcjonowania platformy e-PUAP do chwili obecnej do tutejszego Urzędu wpłynęło 15 pism od osób prywatnych.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Jeśli mało osób korzysta z obsługi elektronicznej Urzędu, warto byłoby promować taką formę załatwiania spraw urzędowych. Ponadto mało e-usług proponuje nasz Urząd dla swoich klientów. Przede wszystkim powinny to być usługi, które nie są wykonywane sporadycznie, lecz często. Inne miasta umożliwiają załatwianie między innymi następujących usług przez Internet:
  – zgłoszenie urodzenia dziecka;
  – sporządzenie aktu zgonu;
  – zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja;
  – uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego;
  Usługa związana z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niestety została mocno ograniczona, ponieważ wszyscy mieszkańcy budynków wielorodzinnych już nie zgłaszają deklaracji do Urzędu Miasta ale do Zarządcy nieruchomości.
 6. Proszę o ergonomiczne dostosowanie strony internetowej Miasta (www.gorlice.pl) dla mieszkańców. Przystosowanie strony w taki sposób stworzy ją czytelną i w sposób bardziej intuicyjny mieszkańcy będą mogli wyszukiwać informacje na niej. W przypadku pozytywnej opinii mojego wniosku służę merytoryczną pomocą przy zmianach na stronie naszego Miasta.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Odpowiadając na interpelację zgłoszoną podczas sesji RM uprzejmie informuję, że w chwili obecnej trwają prace na zmianą formuły funkcjonowania strony internetowej www.gorlice.pl. Działania te związane są między innymi z koniecznością dostosowywania zawartości serwisu do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Docelowo planowana jest również zmiana wyglądu serwisu oraz uproszczenie nawigacji tak, aby stał się on bardziej przejrzysty i przyjazny dla użytkowników.
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach stronę internetową miasta prowadzi i aktualizuje Wydział Strategii i Promocji. Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że wszelkie uwagi i sugestie dotyczące strony www.gorlice.pl można przesyłać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wydziału: promocja@um.gorlice.pl.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Cieszę się, że temat strony jest podjęty. 
 7. Proszę również o ponowne zainstalowanie znaku z informacją o początku ulicy Juliusza Słowackiego. Znak ten został usunięty ok. 2 lata temu i nie powrócił na swoje miejsce.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 29 grudnia 2014 r. w sprawie oznakowania ul. Słowackiego, uprzejmie informuję, iż oznakowanie (poprzez ustawienie tablic z nazwą ulicy od strony ul. Bieckiej i ul. Krasińskiego) zostanie uzupełnione z nastaniem sprzyjających warunków atmosferycznych.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie sprawy
 8. Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie stwarzają kierowcy zatrzymujący się przy wjeździe na ulicę Słowackiego, mimo zakazu zatrzymywania się w tamtym miejscu, proszę o zwiększenie a nawet o wprowadzenie regularnych kontroli Straży Miejskiej i Policji w tym miejscu. Kierowcy jadący prawidłowo są zmuszeni omijać zaparkowane nielegalnie na jezdni pojazdy, pasem do jazdy w kierunku przeciwnym, co powoduje zagrożenie kolizją. W zaistniałej sytuacji, kierujący nie są w stanie prawidłowo wykonać manewru wymijania.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że zgodnie z informacją przekazaną przez Komendanta Straży Miejskiej patrol pełniący służbę w centrum miasta ma za zadanie także kontrolę między innymi ulicy Słowackiego. Rejon centrum to nie tylko sam Rynek lecz obszar od ul. Niepodległości poprzez Dworzysko do ul.  Krasińskiego i po Stawiska. Patrolując ten teren strażnicy ujawniają nie tylko wykroczenia drogowe lecz także np. spożywanie alkoholu, nieobyczajne wybryki, niewłaściwe zachowania młodzieży w rejonach szkół.
  W ujawnianiu wykroczeń w centrum miasta dużą rolę pełni monitoring miejski, którego obsługa zgłasza patrolowi zaobserwowane zdarzenia, także nieprawidłowe parkowanie na ul. Słowackiego. Strażnicy niezwłocznie udają się we wskazane miejsca, często jednak okazuje się, że po dotarciu na ul. Słowackiego zaparkowany pojazd odjechał. Z obserwacji wynika, że większość klientów to klienci Banku PKO korzystający z bankomatu i ich postój trwa kilka minut. Patrol pieszy podejmuje czynności służbowe wobec nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Także patrol zmotoryzowany kontrolujący inne rejony miasta, w czasie przemieszczania się, ma za zadanie kontrolę ul. Słowackiego
  Ze względu na istniejące zagrożenie poleciłem Komendantowi Straży Miejskiej zwiększenie częstotliwości kontroli przez patrole rejonu ulicy Słowackiego.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Wystarczy, że patrol będzie pełnił służbę przy ulicy Słowackiego w czasie szczytu komunikacyjnego i w dni przedświąteczne w godzinach wykonywania zakupów. Wtedy występuje zagrożenie.
 9. Zwracam się z prośbą o zmianę lokalizacji znaku drogowego B-36 (zakaz zatrzymywania się) przy wjeździe na ulicę Słowackiego. Zakaz ten jest słusznie postawiony w celu wyeliminowania zagrożenia, jakie powodują kierowcy zatrzymujący się na pasach ruchu na tej ulicy w obu kierunkach. Jednak podczas zwracania uwagi kierowcom, że zatrzymują się w miejscu niedozwolonym, kierowcy twierdzili, że znaku zakazu nie widzieli. Zmiana lokalizacji tego znaku spowoduje lepszą jego widoczność. 
 10. Ponadto proszę o zainstalowanie przy przejściu dla pieszych na ulicy Słowackiego (od strony skrzyżowania z ulicą Biecką) barierek ochronnych. Mimo wyraźnie oznaczonego przejścia dla pieszych, większość przechodzących przez jezdnię skraca sobie drogę w sposób niedozwolony, wchodząc niejednokrotnie wprost pod nadjeżdżający pojazd opuszczający skrzyżowanie. Wówczas pojazd jest zmuszony do zatrzymania się częściowo na jezdni ulicy Bieckiej, stwarzając tym samym zagrożenie dla poruszających się tą ulicą pojazdów. Zamontowanie barierek powinno wyeliminować opisane powyżej zagrożenie.
 11. Zwracam się też z prośbą o przywrócenie pierwszeństwa przejazdu dla ulicy Słowackiego na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z ulicą Krasińskiego. Ustępowanie pierwszeństwa przy jeździe prosto ulicą Słowackiego powoduje zbyt dalekie wysuwanie się samochodu i wpływa negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo. Nadto wielu użytkowników jadących od strony Krasińskiego (drogą z pierwszeństwem przejazdu) zatrzymuje się niesłusznie (myśląc, że są zobowiązani ustąpić pierwszeństwo) powodując chaos na skrzyżowaniu.
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 29 grudnia 2014 r. uprzejmie informuję, że sprawy związane ze zmianą lokalizacji znaku przy wjeździe na ul Słowackiego, ustawieniem barier bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych w ciągu ul. Słowackiego oraz zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Krasińskiego zostaną  rozpatrzone na spotkaniu komisji do spraw organizacji ruchu w której biorą udział przedstawiciele: Starosty, Policji, Straży Miejskiej i zarządcy drogi. Posiedzenie komisji odbędzie się 16 stycznia o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, segment B, pokój nr 4. Proszę o przybycie w celu uściślenia wniosku.
  MÓJ KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI:
  Zakończenie tych spraw opublikuję w podsumowaniu akcji „TROPIMY DROGOWE ABSURDY”

Tomasz Szczepanik