INTERPELACJE XXVI SESJA 2016-09-29

  • poprawa fatalnego stanu potoku Stróżowianka;
  • ujednolicenie nazewnictwa domen;

Poprawa fatalnego stanu potoku Stróżowianka:

W marcu 2015 roku wnioskowałem o odmulenie i oczyszczenie koryta potoku Stróżowianka. Po otrzymaniu odpowiedzi z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, iż nie ma funduszy na to zadanie, pozwoliłem sobie zatelefonować do RZGW w Krakowie i zapytać w którym roku zostanie to zadanie zrealizowane. Nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi, a problem jak był tak pozostał. Potok na odcinku od stopnia wodnego przy moście przy ul. Bieckiej do ujścia do rzeki Ropy jest zamulony i zarośnięty do tego stopnia, że niewielka ilość opadów powoduje znaczne podniesienie poziomu wód. Mieszkańcy ulic Norwida, Konopnickiej, Słowackiego i właściciele garaży znajdujących się blisko potoku, pamiętający 4 czerwca 2010 roku (wielką powódź) przy jakichkolwiek opadach z drżeniem patrzą na przyrost poziomu wody w Stróżowiance. O kwestii estetyki już nawet nie wspominam, choć niesmacznie spaceruje się na zaniedbanym odcinku po niedawno utworzonej alejce wzdłuż potoku. Pytam więc w mieniu mieszkańców:

– jakie środki formalno-prawne może wykorzystać Miasto Gorlice do wyegzekwowania na Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej wyczyszczenia;

– jakie jeszcze działania podejmie Miasto, aby uzyskać konkretny termin wyczyszczenia potoku?

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

Burmistrz wysłał wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie odmulenia potoku Stróżowianka na wnioskowanym odcinku. Poinformuję o odpowiedzi od RZGW, kiedy zostanie mi dostarczona.

ODPOWIEDŹ OD RZGW:

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji oraz w odpowiedzi na pismo w sprawie odmulenia koryta potoku Stróżowianka na terenie Miasta Gorlice, w szczególności na odcinku od stopnia w sąsiedztwie sklepu Biedronka do ujścia potoku do rzeki Ropy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. Stan koryta potoku Stróżowianka w km 0,000 – 0,950 jest nam znany i nie uległ zmianie od poprzedniej wizji terenowej. Istniejąca zabudowa koryta potoku utrzymuje się w dobrym stanie technicznym i spełnia swoją funkcję.  Koryto potoku jest drożne. Natomiast nieznaczne zamulenie Stróżowianki naszym zdaniem nie ma istotnego wpływu na przejście ewentualnych wód wezbraniowych. Wzorem lat ubiegłych,  bieżącym roku wykonane zostały w korycie potoku prace polegające na trzykrotnym wykoszeniu traw porastających skarpy i dno Stróżowianki. Wobec powyższego informujemy, że służby terenowe Zarządu Zlewni Wisłoka i Wisłoki w Rzeszowie będą nadal monitorować stan koryta Stróżowianki i w sytuacji stwierdzenia zasadności wykonania prac udrożnieniowych, zostaną one uwzględnione w planie naszej jednostki. Ich wykonanie będzie jednak uzależnione od możliwości technicznych, kadrowych i finansowych RZGW w Krakowie.

Ujednolicenie nazewnictwa domen;

Wnioskuję, aby wszystkie strony internetowe oraz adresy e-mail Miejskich Zespołów Szkół i miejskich przedszkoli posiadały ujednolicone nazwy pod domeną gorlice.pl (np. mzs4.gorlice.pl). Nadanie stronom odpowiednich nazw zwiększy ich wiarygodność i profesjonalizm, pozwoli łatwiej odnaleźć stronę określonej placówki. Zmiana miejsca przechowywania strony pozwoli zaoszczędzić dyrektorom poszczególnych szkół środki finansowe, które dziś muszą wydatkować na zachowanie nazw domenowych.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

Wniosek jest zasadny i zostanie wdrożony do realizacji. Niemniej jednak ze względu na trwającą reformę oświaty, która przewiduje likwidację gimnazjów zmiana nazw stron internetowych jednostek oświatowych i ich zintegrowanie nastąpi dopiero po zakończeniu tych działań.