INTERPELACJE XII SESJA 2015-08-27

  • oznakowanie kierunków ze ścieżek rowerowych;
  • połączenie ścieżek rowerowych ulicą Krasińskiego;
  • oznakowanie dojazdu do parkingu przy cmentarzu;

WNIOSEK

1. Wnioskuję o usytuowanie na zakończeniu ścieżek rowerowych drogowskazów pozwalających obrać właściwy kurs dla podróżujących rowerem (np. przy zakończeniu danej ścieżki). Warto byłoby umieścić drogowskazy do miejsc ważnych w mieście (np. Pawilon Historii Miasta, Centrum, Muzeum, itd. z podaniem ulicy przy której obiekty się znajdują) oraz do miejscowości, do których te ścieżki prowadzą.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
W ramach Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” nie ma możliwości wprowadzania nowych elementów jakim byłoby proponowane przez Pana oznakowanie informacyjne. Również budżet projektu nie przewiduje środków finansowych na ten cel. Uznając Pana wniosek za zasadny ocenimy możliwości organizacyjno-techniczne-finansowe dokonania sugerowanych informacji przy potencjalnej realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia.

2. Wnioskuję o połączenie dwóch fragmentów ścieżki pieszo-rowerowej:

– biegnący wzdłuż obwodnicy (kończy się przy kładce do Parku Miejskiego);
– biegnący wzdłuż rzeki Ropy od ulicy Nadbrzeżnej;

Połączenie mogłoby przebiegać przez aktualne przejście dla pieszych do Parku przy ulicy Parkowej, następnie ulicami Krasińskiego boczną, Rzeźniczą wzdłuż rzeki Ropy aż do ulicy Nadbrzeżnej (równoległa dróżka do obwodnicy).

Prawie na całości proponowanego przebiegu Miasto dysponuje własnością terenu a stan obecnej nawierzchni na części tych dróg i tak kwalifikuje się do remontu. Ponadto wielkość terenu dla proponowanego przebiegu ścieżki kwalifikuje się pod ścieżki pieszo-rowerowe lub tam, gdzie jest to potrzebne pieszo-jezdne. Dodam, że mimo braku wymaganych aktualnie szerokości chodnika na tym terenie, znaczna ilość mieszkańców w sposób naturalny korzysta z niego przeprawiając się rowerem z okolic Osiedla Młodych w stronę Zawodzia.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
Wniosek zostanie przeanalizowany przy konstruowaniu budżetu na rok 2016.

3. Wnioskuję o oznakowanie dojazdu do nowopowstałego parkingu cmentarnego. Usytuowanie znaku na końcu ulicy Karwacjanów (przy skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną) oraz przy wjeździe na ulicę Cmentarną ułatwi zainteresowanym odjazd do parkingu.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
Wnioskowane oznakowanie zostanie wykonane.

 

Tomasz Szczepanik