XII SESJA RM 2015-08-27

Podczas sesji złożyłem wnioski z propozycją umieszczenia drogowskazów przy ścieżkach rowerowych, przedłużenia ścieżek rowerowych przez połączenie dwóch fragmentów oraz umieszczenie drogowskazów kierujących na nowy parking cmentarny (szczegóły tutaj).

Mogę również poinformować, że nowo powołana Tymczasowa Komisja Statutowa wybrała kandydata na przewodniczącego Tomasza Szczepanika, a sekretarzem został Mateusz Koszyk.

Podczas sesji podjęto następujące tematy:

– otrzymano dotację między innymi od samorządu województwa na obsługę cmentarzy oraz na opiekę nad zabytkami pod 30.000 zł, otrzymano dotację z Gminy Gorlice10.000 zł dla Biblioteki na pokrycie niektórych kosztów organizacji Festiwalu Literackiego im. Zygmunta Haupta, przekazano środki do dyspozycji Osiedla nr 4 (1000 zł), Osiedla nr 7 (200 zł), Osiedla nr 10 (1000 zł) – środki pochodzą z darowizn przekazanych przez prywatne firmy;

– przychody i koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zostają zwiększone o 800 000 zł z uwagi na zwiększenie ilości robót: budowy ścieżek pieszo-rowerowych, budowy odcinka kanalizacji deszczowej ul. Chopina, przebudowy odcinka ul. Hallera, modernizacji stadionu OSiR;

– dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015-2023 głównie ze względu na przyjęcie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej;

– uchwalono Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Mieście Gorlice mówiący o sposobie ustalania wysokości stypendium szkolnego, formach stypendium szkolnego, trybie i sposobie udzielania stypendium szkolnego, trybie i sposobie udzielania zasiłku szkolnego;

– przyjęto „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice”. Według planu zostanie między innymi wykonana termomodernizacja wielu budynków użyteczności publicznej oraz budynków wielorodzinnych, wymiana autobusów MZK na elektryczne oraz budowa solarnej stacji ładowania pojazdów, czy budowa infrastruktury dostarczającej ciepłą wodę z „Elektrociepłowni” oraz wiele innych działań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na wniosek Czesława Gębarowskiego, Lucyny Jamro, Mateusza Koszyka, Adama Piechowicza i Tomasza Szczepanika dodano zapis, aby Burmistrz corocznie składał Radzie Miasta sprawozdanie z aktualnego wykonania tego planu, dzięki temu wszyscy mieszkańcy otrzymają kompleksowe informacje na temat realizacji inwestycji w latach 2015-2020;

– przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gorlice do roku 2032” – zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej;

– uchwalono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dotyczącą działki 425/1 przy ul. Dukielskiej, części działki nr 361/1 przy ul. Sokolskiej, działki nr 648 przy ul. Polnej na zabudowę mieszkaniową i garażu;

– uchwalono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dotyczącą działek 468/22, 468/44, 479, 479/1, 469/7 przy ul. Bieckiej znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej z przeznaczeniem na działalność przemysłową stanowiącej własność Miasta Gorlice, przeznaczoną do sprzedaży;

– uchwalono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dotyczącą działki 85 przy ul. Wspólnej (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) oraz 2907/5 przy ul. Tuwima z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne w miejsce byłego „Przedszkola Szwedzkiego”;

– uchwalono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – cele publiczne” część działki 614/8 przy ul. Dukielskiej stanowiącej otoczenie planowanego cmentarza – w tym terenie nie można lokalizować budynków mieszkalnych, dlatego przeznacza się go pod działalność usługową komercyjną, drogę i parkingi;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek 546/21, 546/29, 546/43, 546/44, 546/47 przy ul. 11-go Listopada, aby znieść w na tych działkach przestrzeni biologiczno czynnej;

– nie podjęto uchwały dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Kościuszki na rzecz Skarbu Państwa;

– nabyto na rzecz Miasta w formie darowizny nieruchomości położonych z przeznaczeniem pod rów odwadniający drogę boczną przy ul. Wspólnej;

– nabyto na rzecz Miasta nieruchomości położonej przy ul. Krasińskiego o powierzchni 0,0076 ha z przeznaczeniem pod urządzenie chodnika;

– nabyto na rzecz Miasta w formie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Stawiska o powierzchni 0,0266 ha z przeznaczeniem na kolektor kanalizacji deszczowej i chodnik;

– nabyto na rzecz Miasta w formie darowizny nieruchomości położonych przy ul. Konopnickiej z przeznaczeniem pod urządzenie parkingu i chodnika;

– podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku;

– uznano skargę na działania Burmistrza Gorlic przekazanej z adresu dziedzic.wieslaw@o2.pl za bezzasadną. Skarga dotyczy zastrzeżeń w przedmiocie sposobu przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych w ramach przetargu dotyczącego przebudowy ul. Kołłątaja w Gorlicach.

– wyrażono zgodę na używanie nazwy miejscowości Gorlice w znaku towarowym Forest Gorlice sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9 na czas nieokreślony;

– uznano skargę na działalność Burmistrza Gorlic za bezzasadną w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Miasta Gorlice.