X SESJA RM 2015-06-25

Podczas sesji złożyłem wniosek z propozycją przekazaną mi przez jednego z mieszkańców dotyczącą organizacji przyjęcia gości w naszym mieście podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku (przeczytaj tutaj). Niewątpliwie będzie to świetny czas na promocję naszego Miasta wśród wielu gości z różnych zakątków Świata.

Po wielu moich staraniach powołano Komisję Statutową. Uchwała została podjęta w związku ze złożeniem przeze mnie i Radnych: Czesława Gębarowskiego, Lucynę Jamro, Mateusza Koszyka oraz Adama Piechowicza Inicjatywy Uchwałodawczej dotyczącej między innymi wdrożenia zmian w funkcjonowaniu Rady Miasta o których pisałem wcześniej (przeczytaj tutaj oraz tutaj). Długo oczekiwane zmiany będą mogły zostać wreszcie wprowadzane w życie. Oczywiście aby komisja mogła pracować Przewodniczący RM musi zwołać spotkanie komisji do zaopiniowania wszelkich zmian w Statucie Miasta.

– udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego na budowę Północnej Obwodnicy Miasta obejmującej przebudowę ul. W Pola od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i budowy w tym miejscu ronda, przebudowę ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Stróżowską rondem. Droga będzie miała szerokość 7 m. Kwota pomocy nie przekroczy 6 945 041 zł i jest większa niż planowano ze względu na otrzymaną dotację w wysokości  50% (planowana dotacja wynosiła 85%). Inwestycja stanowi ogromne ryzyko znacznego zadłużenia Miasta, jeśli dofinansowanie nie zostanie zwiększone, lecz jest ryzykiem koniecznym, ponieważ każda obwodnica umożliwi rozładowanie ruchu w centrum Miasta.

– zatwierdzono sprawozdanie finansowe Miasta I sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta za rok 2014.

– udzielono Burmistrzowi Miasta Gorlice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. W roku 2014 było dwóch burmistrzów. Jako „nowy” Radny nie mogłem obiektywnie ocenić władzy Burmistrza Witolda Kochana, gdyż z nim nie miałem okazji współpracować. Burmistrz Rafał Kukla objął stanowisko pod koniec roku 2014, więc nie miał okazji jeszcze się wykazać. Warto podkreślić, że absolutorium udziela się w oparciu o sprawdzenie, czy wykonanie budżetu odbyło się zgodnie z przepisami prawa i nie dotyczy konkretnej osoby, ale urzędu burmistrza. W praktyce jednak warto wziąć pod uwagę także pracę konkretnego Burmistrza pod kątem celowości i skuteczności działania.  Dlatego przy tej uchwale wstrzymałem się od głosu.

– zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 589.576 zł i zwiększono wydatki o tą samą kwotę:

Dochody pochodzą z dotacji celowej na rozliczenie przebudowy układu komunikacyjnego w strefie gospodarczej przy ulicy  Bieckiej, z wyższych wpływów z podatków od czynności cywilno-prawnych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze zwrotu środków na zadania planowane wcześniej, a nie zakończone (ścieżki rowerowe, cmentarz komunalny, kolektory słoneczne na krytej pływalni)

Wydatki zostaną wykorzystane na

– remont oberwanego korpusu ul. Granicznej, wykonanie korytek i krawężników przy ul. Łysogórskiej i Zagórzańskiej zabezpieczających przed zalewaniem, przepięcie wód opadowych do kanalizacji burzowej przy ul. Słowackiego, wykonanie nawierzchni ul. Sienkiewicza bocznej, wykonanie poręczy na dojściu do ul. Hallera od ul. Korczaka, wykonanie analizy hałasu przy ul. Rydarowskiej, wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Bieckiej, remont wiat przystankowych zniszczonych przez wandali, dokonanie remontów cząstkowych oraz reagowanie na bieżące potrzeby drogowe, wymianę 11 drzwi na dolnym poziomie Krytej Pływalni, wymianę sprzętu dla niepełnosprawnych pod natryskami w szatni dolnej i górnej oraz malowanie ciągów komunikacyjnych i remont sprężarek central klimatyzacyjnych w Krytej Pływalni, modernizację wyposażenia sauny, zakup szafek dla szatni w Krytej Pływalni, tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, budowa cmentarza przy ul. Dukielskiej, adaptację pomieszczeń dla III oddziału przedszkola przy ul. Broniewskiego, odwodnienie terenu wokół budynku Kołłątaja 4, budowa ścieżki PZU Trasy Zdrowia, zarezerwowanie kwoty na ewentualne uregulowanie należności związanych z montażem kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni

– dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015-2023 w związku z niektórymi wcześniej wymienionymi zadaniami

– określono tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Do tej pory istniały dwie uchwały pozwalające na podjęcie wspólnie z mieszkańcami realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Nowa uchwała ujednolica zapisy dotyczące podejmowanie tych inicjatyw.

– upoważniono Kierownika MOPS-u do przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dzięki temu wnioskodawcom wygodniej będzie korzystać z pomocy socjalnej.

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy trzech nieruchomości na usytuowanie tymczasowego garażu przy ul. Kościuszki

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów lokali przy ul. Mickiewicza 14 z Gorlickim Towarzystwem Fotograficznym, przy ul. Mickiewicza 16 z firmą Dragon, przy ul. Mickiewicza 1 z firmą F.H. Stenpol  na okres 3 lat oraz przy ul. Łukasiewicza 2 ze Spółdzielnią Socjalną Enter@ na okres 1 roku

– wyrażono zgodę na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w celu umożliwienia prywatnemu inwestorowi przekwalifikować działkę z rolnej na budowlaną przy ul. Sosnowej

– nie wyrażono zgody na zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w kwestii możliwości poszerzenia z 25 m do 40 m elewacji frontowej dla budynku na działce przy ul. Kochanowskiego. Wnioskodawca chce wybudować dom weselny przy bardzo wąskiej drodze na wysokości Pałacu Długoszów. Taka inwestycja znacznie zwiększy natężenie ruchu, co przy wąskiej drodze, a przy tym wykorzystywanej często przez rowerzystów i pieszych w celach rekreacyjnych spowoduje zwiększenie zagrożenia. Inwestycje tego typu powinny być realizowane w dobrze skomunikowanych częściach Miasta

– nie wyrażono zgody na oddanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki (byłej kotłowni), która miała być przeznaczona na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami dla świetlicy osiedlowej

– podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia obwodów do głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

– przyjęto Program osłonowy pn „Pierwszy dzwonek”, w ramach którego rodziny wielodzietne mogą starać się o jednorazową zapomogę w kwocie 120 zł dla uczniów

– zlecono Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie doraźnej kontroli i wyjaśnienie sygnalizowanych przez RTVG rzekomych nieprawidłowości w organizacji koncertu Bajm w dniu 2 maja 2015 roku