XX SESJA RM 2016-04-28

Na początku sesji Bractwo Kurkowe przybliżyło historię Bractwa i zarys powstania Bractwa w Gorlicach.

Podjęto następujące uchwały:

– w uchwale budżetowej dokonano zmian: zwiększenie wydatków na pomoc dla województwa małopolskiego w kwocie 54.400 zł na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyńskich oraz w kwocie 11.750 zł na badania geologiczne związane z projektowaną budową zachodniego obejścia Gorlic, oraz dotacja dla MZUK w kwocie 30.000 zł na zakup piaskarki;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” związanej z przeznaczeniem na rekultywację byłego składowiska odpadów rafineryjnych oraz zmiany dotyczącej przeznaczenia budynków przy ul. Kolejowej z kolejowego na mieszkalno-usługowe czy produkcyjno-magazynowe;

– uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 3” polegającego na zmianie połaci dachowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

– uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” – przeznaczenie działki rolnej na budownictwo mieszkaniowe;

– uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” – przeznaczenie działki przy ul. Korczaka na tereny komunikacyjne;

– uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” – przeznaczenie działek przy ul. Łokietka i Dolnej z przeznaczenia rolnego na budowlane i przebiegu drogi publicznej przy ul. Dolnej w odniesieniu do rzeczywistego przebiegu tej drogi;

– wyrażono zgodę na zwarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dla zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Słonecznej 11 od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2026 r.

– wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Konopnickiej, dzierżawcy na własny koszt dokonali podziału geodezyjnego działek – Miasto nie potrzebuje tych terenów na cele publiczne, a działki te wykorzystywane są pod garaże co najmniej od 12 lat;

– zmieniono uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, których właścicielem jest Miasto Gorlice;

– uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;

– wyrażono zgodę na obciążenie służebnością gruntową działki miejskiej przy ul. Dukielskiej, aby umożliwić prawny dojazd do działek 436/2 i 436/4;

– zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat – dzięki zmianom będzie można płacić bezgotówkowo za parkowanie, np. telefonem komórkowym.