XVI SESJA RM 2015-12-29

Początek sesji uświetnił chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, który wystąpił z koncertem kolęd.

Na początku sesji zadałem pytania dotyczące spotkań burmistrza z:

 • Komendantem Powiatowym Policji:
  od nowego roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzyma możliwość podglądu miejskiego monitoringu, co oznacza, że monitorowanie miasta będzie realizowane przez całą dobę.
 • Marszałkiem Województwa Małopolskiego:
  w tym momencie przywrócono połączenie kolejowe z Gdyni do Zagórza lub z Warszawy do Zagórza przez stację Gorlice-Zagórzany. Istnieje duża szansa na na utworzenie połączenia Jasło-Gorlice. Trwają też rozmowy dotyczące przywrócenia połączeń Gorlice-Stróże.

Sesja była zdominowana dyskusją na temat przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2016. Przed każdą sesją, na której podejmowane są uchwały, a przede wszystkim przed sesją związaną z uchwałą budżetową organizowanych jest wiele posiedzeń komisji dotyczących budżetu. Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że każdy radny otrzymał 15 listopada 2015 roku projekt uchwały budżetowej. Do dnia sesji nikt nie wniósł poprawek do budżetu. Burmistrz poinformował,  że w budżecie zostało zaplanowanych wiele zadań inwestycyjnych, które były podyktowane potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców między innymi do radnych czy zarządów osiedli.

Wyższe kwoty przeznaczane na inwestycje zawsze rodzą ryzyko finansowe. Jednak stoimy przed dylematem, czy podejmować zadania inwestycyjne, które mogą sprostać potrzebom mieszkańców, czy działać zachowawczo i nie podejmować wielu inwestycji. Z mojej perspektywy ważnym punktem w budżecie jest remont ulicy Krasińskiego. Czuję niedosyt, że nie znaleziono środków na wykonanie remontu w roku 2016, tylko na samą dokumentację projektową. Jednak liczę na to, że jest to krok do wykonania remontu w roku 2017. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Gębarowski zwrócił uwagę, że nie został wpisany do budżetu plan budowy nowego cmentarza. Burmistrz wyjaśnił, że powodem tego jest brak wywiązania się ze zobowiązań przez projektanta cmentarza.

Skarbnik Miasta poinformowała, że dochody Miasta zostały przygotowane na optymalnym poziomie, choć budżet jest trudny, ale mobilizujący.

Wiele dyskusji wywołała wypowiedź radnego Czesława Gębarowskiego, który zauważył, że powinniśmy zintensyfikować nasze działania na tworzeniu warunków do pracy w naszym mieście. Tworzenie tych warunków powinno być realizowane w ścisłej współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, pracodawcami, Powiatem Gorlickim. Trudno nie zgodzić się z taką argumentacją, gdyż utrzymanie miejsc pracy w naszym mieście pozwala uzyskać wyższe dochody do budżetu Miasta dzięki podatkom odprowadzanym od pracownika (pracownik pracujący w innym mieście zasila kasę innego miasta), a to pozwala wykonywać więcej zadań inwestycyjnym. Ponadto pracownik mieszkający w Gorlicach wydaje w znacznej mierze pieniądze w tym mieście.

Procedowano również następujące uchwały:

 • zmiana uchwały budżetowej roku 2015:
  – zwiększono dochody o 50.000 zł (pochodzą z wyegzekwowania należności za opłatę śmieciową w kwocie 37.000 zł oraz odsetek 13.000 zł). Dzięki temu można tą kwotę przeznaczyć na dofinansowanie zakupu autobusu dla MZK.
  – Rozchody budżetu zmniejszono o 65.000 zł z uwagi na udzielenie w tym roku pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin”, której Spółdzielnia jeszcze nie spłaciła. WFOŚ i GW w Krakowie dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 110.000 zł.
  – wydatki majątkowe przeznaczono na zakup łyżki do ładowarki górnego załadunku i szybkozłącza do koparki Atlas dla MZUK w kwocie 10.000 zł (kwota pochodzi z funduszy zaoszczędzonych podczas budowy komina kotłowni w MZUK).
  – zwiększono plan przychodów i kosztów dla MZUK o 500.000 zł w związku ze zwiększonym zakresem robót niż planowano wcześniej;
 • ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015, a ostatecznie powinny zostać zrealizowane do 30 czerwca 2016 roku:
  – rozbudowa ulicy Pocieszka (dokumentacja projektowa);
  – budowa ulicy Dębowej;
  – budowa ulicy Azaliowej;
  – kładka nad rz. Ropa – modernizacja i likwiadacja barier architektonicznych;
  – most na potoku Muchówka w ciągu ulicy Wincentego Pola (dokumentacja projektowa);
  – łącznik ulicy Mieszka z ulicą Węgierską;
  – budowa cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej (dokumentacja techniczna);
  – oświetlenie ulicy Biechońskiego;
  – należność za kolektory słoneczne na krytej pływalni (nie można uregulować należności dopóki trwa spór przed sądem);
  – remont kominów i dachu budynku przy ul. Chopina 13;
  – zmiana projektu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” dla działek przy ulicy Dolnej;
 • przyjęto projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2016-2024;
 • przyjęto uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
 • wyrażono zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Wsparcie służb ratowniczych Ziemi Gorlickiej”, który zakłada zakup sprzętu wykorzystywanego podczas klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 1 mln zł. Dzięki wsparciu środków unijnych Miasto wyda na zakupy 200 tys. zł;
 • nabyto na rzecz Miasta w formie darowizny kilku działek przy ulicy Sokolskiej na potrzeby wykonania drogi.

Pod koniec obrad radna Alicja Nowak wyjaśniła, że postępowanie jakie się wobec niej toczyło w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach zostało umorzone. Postępowanie zostało wdrożone z zawiadomienia Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, którą z kolei poinformował były przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał, a  dotyczyło rzekomego złożenia nieprawdy w oświadczeniu majątkowym radnej. Radna Alicja Nowak w jednym ze swoich oświadczeń nie napisała, że jest w posiadaniu spółdzielczego prawa własności mieszkania. Spółdzielcze prawo własności nie jest traktowane jako odrębna własność, dlatego wymóg wpisywania tego typu „własności” jest niejednoznaczny. Prokuratura nie znalazła znamion czynu zabronionego zarzucanego radnej i postępowanie umorzyła.