XIX SESJA RM 2016-03-31

Podczas sesji poruszano między innymi sprawę udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta sposobu głosowania przez poszczególnych radnych (przeczytaj tutaj)

Ponadto złożyłem interpelacje (przeczytaj tutaj)Podjęto następujące uchwały:

– Wprowadzono między innymi następujące zmiany w budżecie Miasta na rok 2016:

Zmniejszono wydatki na przebudowę chodnika (12.000 zł) i  budowę placu zabaw przy ul. Jagiełły (25.000 zł),

Zwiększono wydatki na dotację dla MZUK na zakup zamiatarki (35.000 zł), rewitalizację placu przy ul. Jagiełły (37.000 zł), budowę cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej (27.000 zł), adaptację części budynku i otoczenia Miejskiego Przedszkola nr 1 w Gorlicach przy ul. Jagiełły 9 pod potrzeby Miejskiego Żłobka (646.000 zł), wykonanie drogi przeciwpożarowej przy MZS nr 6 (27.000 zł), rozdział kanalizacji ogólnospławnej na „Starówce” (55.000 zł), budowę kanalizacji deszczowej łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Gałczyńskiego (135.000 zł), rozbudowę instalacji uzdatniania wody dla Pływalni Fala (79.000 zł),

Zwiększono wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (301.320 zł)

– zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gorlice na lata 2016-2024 związane głównie ze zmianami w Budżecie, a także związane z budową cmentarza przy ul. Dukielskiej oraz gospodarką odpadami komunalnymi

– w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de mini mis – w założeniu zwalnia się od podatku od nieruchomości gruntów i budynków stanowiących nowe inwestycje jeśli utworzy się nowe miejsca pracy przez przedsiębiorców

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pod działki rekreacyjne przy ul. Parkowej, pod garaż przy ul. Chopina i Kościuszki

– udzielono pomocy finansowej w wysokości 1.545 zł dla utworzenia połączenia kolejowego  na linii Jasło-Gorlice-Jasło na okres od kwietnia do czerwca. Dalszy sens utrzymywania tego połączenia będzie uzależniony od frekwencji korzystających z połączenia

– wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Korczaka (dz. Nr 717/8 i 793/20 o powierzchni  ok. 18 arów)

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Wyszyńskiego 35 na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. dla „Izabela Grądalska Firma Handlowo-Usługowa”

– udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego na organizację imprez kulturalnych: Poetycko-Muzycznej Bitwy pod Gorlicami, Muzyki cerkiewnej w Beskidzie Niskim, Gorlickiej Jesieni Muzycznej łącznie na kwotę: 8.500 zł

– wyrażono zgodę na nabycie działek nr 1350/10, 1350/12 o łącznej powierzchni 0,0356 ha przy ul. Kościuszki, które zostały zajęte pod ścieżkę pieszo-rowerową

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” polegającego na zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej (przy ul. 11 Listopada) oraz możliwości dopuszczenia budynków wyższych niż tzw. niskie (Strefa Aktywności Gospodarczej 2)

– uchwalono dwa załączniki do Statutu Miasta Gorlice (Wykaz i granice osiedli, Regulamin Rady Miasta)– efekt prac Komisji Statutowej od września 2015 do marca 2016 (przeczytasz więcej tutaj)

– Rozpatrzono skargę na Burmistrza w sprawie podziału działek przy ul. Granicznej. Skargę uznano za bezzasadną.

– zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice-Plan Nr 4” – umożliwienie tworzenie obiektów małej architektury związanej z rekreacją i budową placów zabaw.