INTERPELACJE XIX SESJA 2016-03-31

  • nadanie nazwy dla ronda przy Rydarowskiej, Stawiska i Kołłątaja
  • umożliwienie wynajmowania pustych lokali mieszkalnych
  • sprawa obowiązków pracowniczych w GTBS
  • sprawa różnic we wskazaniach wodomierzy w budynkach zarządzanych przez GTBS i związanymi z tym niedopłatami

INTERPELACJA

Uchwałą nr 523/XLIV/2014 RADY MIASTA GORLICE z dnia 23 kwietnia 2014 r. Rada Miasta podjęła decyzję o nadaniu nazwy dla ronda położonego przy zbiegu ulic: Stawiska, Kołłątaja i Hm. Marii Rydarowskiej nazwę – Rondo Bitwy Gorlickiej (blisko Kauflanda i Biedronki). Do tej pory nie umieszczono na tym rondzie tablicy z nadaną mu nazwą z przyczyn niewiadomych.

Zbliża się kolejna rocznicy Bitwy pod Gorlicami. W związku z tym pytam:
– jeśli już rozpoczęto zwyczaj nadawania nazw dla ronda czy nie warto byłoby rozważyć czy to rondo jest bardziej reprezentatywne niż rondo pod drukarnią?
– czy nie warto byłoby uroczyście umieścić nazwy ronda przy okazji obchodów rocznicy Bitwy pod Gorlicami?

Z poważaniem
Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

Zostały działania zmierzające do wyboru formy wykonania i montażu przedmiotowego oznakowania. Zaznaczyć należy, iż teren na którym usytuowane jest rondo stanowi własność Województwa Małopolskiego, którym zarządza jednostka do tego powołana tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich, dlatego też oznakowania ronda wymagało będzie zgody przedmiotowego organu. Odnosząc się do propozycji nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Legionów, Bieckiej i Stawiska informuję, że wiązałoby się to z dodatkowymi problemami, gdyż rondo to jest administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z tych względów nie planuje się podejmowania tego tematu.

INTERPELACJA

Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, że w naszym mieście znajduje się wiele niezamieszkałych lokali (wiadoma nam o co najmniej 12 mieszkaniach).
Biorąc pod uwagę dużą ilość osób oczekujących na przydział mieszkań komunalnych/socjalnych pytamy:
– dlaczego te mieszkania są niezagospodarowane od kilku miesięcy?
– jeśli powodem nieprzydzielenia miałby być brak remontu danego mieszkania, czy nie można utworzyć program przydziału tych mieszkań osobom, które wyrażają chęć wyremontowania lokalu na koszt własny przyszłego najemcy (na przykład w zamian za ulgę w czynszu przez czas określony) – tak działa między innymi przydział mieszkań w Wałbrzychu?

Z poważaniem
Czesław Gębarowski
Lucyna Jamro
Mateusz Koszyk
Małgorzata Miękisz-Muller
Adam Piechowicz
Maria Piecuch
Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

W sprawie przydzielania lokali mieszkalnych położonych na terenie Miasta Gorlice informuję, że w zakresie wolnych mieszkań przy ul. Bieckiej 8/51, Rynek 10/2, ul. Okulickiego 4/4A, ul. Chopina 35/4, ul. Chopina 35/19 propozycje przydziału mieszkań zostaną przedłożone osobom umieszczonym na liście oczekujących na przydział mieszkania po zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Społecznych. Lokale mieszkalne przy ul. Bieckiej 8/22, ul. Wróblewskiego 3/16A, ul. Kołłątaja 11/14, ul. Kolejowej 4/5 zostaną przydzielone po zrealizowaniu koniecznych remontów w terminie do 30 maja 2016 r. W sprawie mieszkania przy ul. Wróblewskiego 9/2 informuję, że toczy się postępowanie o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej osoby w nim zameldowanej. Mieszkanie przy ul. Chopina 35A/15 zostanie zasiedlone po dostarczeniu przez Gminę Wyznaniową Żydowską wyroku o eksmisję. Budynek przy ul. Mickiewicza 34 aktualnie zamieszkuje l rodzina i wynajmowany jest l lokal użytkowy. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym w tym mieszkania nr l i 2 są zdewastowane przez dotychczasowych najemców. Ze względu na koszt niezbędnego remontu i zarządzania niewspółmierny do zysków rozważana jest zasadność jego utrzymywania w zasobie miejskim.

Część mieszkań wymaga przeprowadzenia remontów zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Remonty w w/w lokalach powierzono do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach w ramach obowiązującego obecnie zlecenia.

Ponadto mieszkania komunalne i socjalne przydzielane są przez Gminę osobom o niskich dochodach, których niejednokrotnie nie stać na zapłacenie czynszu, a więc tym bardziej na przeprowadzenie remontu przydzielonego mieszkania. Przytoczona uchwała Rady Miasta Wałbrzycha przewiduje wyższe kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przydział mieszkania tj. 300% najniższej emerytury dla lokali mieszkalnych i 100% najniżej emerytury dla lokali socjalnych, a w Mieście Gorlice 120 % dla lokali mieszkalnych i 40% dla lokali socjalnych. Dodatkowo zezwolenie na samodzielne wykonywanie przez najemców remontów w lokalach znajdujących się w zasobie Miasta prowadziłoby do obciążenia Miasta ryzykiem   prawidłowości   wykonywanych   prac.   Możliwe   jest   zawarcie   w   umowach z  potencjalnymi  najemcami zapisów przenoszących  na  nich  odpowiedzialność jednakże działania takie nie gwarantują bezpieczeństwa dla budynku i jego mieszkańców szczególnie, gdy remonty dotyczą przebudowy różnego rodzaju instalacji bądź przewodów kominowych, wykonania łazienki czy podziału mieszkania na dwa mniejsze dostosowane do potrzeb.

W bieżącym roku dokonano analizy miejskiego zasobu pod kątem ustalenia stanu technicznego i zakresu rzeczowego robót do realizacji. Pozyskano środki finansowe na remont mieszkań do zasiedlenia poprzez zmianę budżetową dokonaną na Sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. Przygotowano zlecenie i Miejski Zakład Usług Komunalnych jest w trakcie realizowania remontów.

Ponadto informuję, że w 2015 roku uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice było 34 rodziny. Propozycję przydziału mieszkania otrzymało   20   rodzin   z   czego  4   rodziny  odmówiły   przyjęcia wskazanego mieszkania   uzasadniając   swoją   decyzję   np. lokalizacją   przydzielonego   mieszkania, niezadowalającą funkcjonalnością, czy też nieodpowiednim sąsiedztwem. Przykładem jest mieszkanie położone w centrum miasta przy ul. 3 Maja 19/7 o pow. 58,28 m2, które zostało przygotowane   do zasiedlenia.   Wykonano   centralne   ogrzewanie,   wymieniono stolarkę okienną na PCV i instalację elektryczną. Mieszkanie to wskazywano 3 rodzinom z listy oczekujących i l rodzinie z listy zamian i każdorazowo odmawiano jego przyjęcia. Mieszkanie przy ul. Mickiewicza 34/2 o pow. 77 m2 jest zbyt duże do zasiedlenia przez rodziny znajdujące się na liście oczekujących, dlatego zostanie podzielone na dwa mniejsze mieszkania.

Natomiast w 2016 roku na liście oczekujących na przydział lokali mieszkalnych i socjalnych umieszczonych jest 26 rodzin. Propozycje przydziału mieszkań będą przedkładane sukcesywnie rodzinom z listy oczekujących po wykonaniu niezbędnych remontów i uprzednim zaopiniowaniu przez Komisje Spraw Społecznych. Nadmieniam, że w wielu przypadkach, a w szczególności po eksmisjach czy osobach zmarłych np. przy ul. Mickiewicza 34/1, ul. Mickiewicza 34/2, ul. Norwida 4/2 pozostały mieszkania całkowicie zdewastowane do generalnego remontu.

WNIOSEK

W umowie pomiędzy Miastem Gorlice a GTBS dotyczącej obowiązków związanych z utrzymaniem lokali zarządzanych przez GTBS sp. z o.o. zapisano, że GTBS jest zobowiązane do mycia klatek schodowych. Budzi wątpliwości nasze taki podział obowiązków, gdyż w niektórych spółdzielniach na terenie miasta i w Polsce cotygodniowy obowiązek mycia klatek schodowych spoczywa na mieszkańcach w ramach ustalonych dyżurów lub mieszkańcy wynajmują do tego celu firmy sprzątające na własny koszt. Z informacji, jakie posiadamy, obowiązki mycia ok. 35 klatek schodowych w lokalach zarządzanych przez GTBS (nie licząc klatek schodowych wspólnot mieszkaniowych, które też sprzątają w ramach jednej umowy) spoczywają na 6 pracownikach GTBS (3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 2 osoby na umowę zlecenie, 1 osoba na zasadach odrabiania zaległości za czynsz). Pracownicy ci wykonują też inne obowiązki, co oznacza, że są zbytnio obciążeni pracą. Ponadto przemieszczając się pomiędzy budynkami zarządzanymi przez GTBS, a rozsianymi we wszystkich częściach miasta, robią to na piechotę. W ten sam sposób przenoszą urządzenia niezbędne do ich pracy t.j. kosiarki, miotły, wiadra, grabie, dmuchawę do liści, itd. Taki stan rzeczy budzi co najmniej zdziwienie, że w XXI wieku pracownicy są tak traktowani przez spółkę, która działać powinna dla dobra mieszkańców naszego Miasta. Wnioskujemy o przeanalizowanie umowy między Miastem Gorlice a GTBS i racjonalną zmianę postanowień wynikającą z zakresu obowiązków. Wnioskujemy również o wpłynięcie na firmę GTBS, np. przez organ Rady Nadzorczej, Państwową Inspekcję Pracy w celu poprawy warunków pracy pracowników.

Z poważaniem
Czesław Gębarowski
Lucyna Jamro
Mateusz Koszyk
Małgorzata Miękisz-Muller
Adam Piechowicz
Maria Piecuch
Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

W odpowiedzi na złożoną przez Państwa interpelację na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 31 marca 2016 r. dot. warunków umowy zawartej pomiędzy Miastem Gorlice, a Gorlickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyjaśniam, że umowa o zarządzanie nieruchomościami jest wynikiem przetargu nieograniczonego. Powołana umowa została podpisana na okres od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. i nie ma możliwości zmiany jej warunków. Natomiast sprzątanie klatek schodowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6a ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „3.Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 1) utrzymywanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;” Koszty sprzątania klatek schodowych zostały ujęte w kalkulacji kosztów, sporządzonej przez G.T.B.S. sp. z o.o.

W związku z powyższym oraz z uwagi na stwierdzony bardzo zły stan sanitarno-porządkowy klatek schodowych w niektórych budynkach komunalnych poprzez zapis w umowie zwrócono uwagę na konieczność realizacji obowiązków zarządcy nieruchomości. Natomiast w kwestiach organizacji pracy w Gorlickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz rozliczenia wody w załączeniu przekazujemy stanowisko zarządcy.

Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nawiązując do interpelacji niektórych radnych z dnia 31 marca 2016 informuje, że GTBS zarządza budynkami miejskim na podstawie stosownej umowy, która była zawarta po postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Miasto Gorlice. Mając to na uwadze w chwili obecnej zmiana jakichkolwiek zapisów umowy jest niemożliwa. Dodatkowo wyjaśniam, że w stosunku do wszystkich pracowników GTBS przestrzegali) jest ośmiogodzinny czas pracy, zapewniana jest odzież ochronna oraz wszystkie maszyny i urządzenia, które są konieczne do wykonywania określonej pracy. Spółka prowadząc racjonalne gospodarowanie zasobem ludzkim szuka dodatkowych źródeł finansowania proponując Wspólnotom Mieszkaniowym usług związane ze sprzątaniem klatek schodowych. Działanie to ma na celu wykorzystanie zatrudnionych osób w taki sposób by niebylo konieczności ich zwalniania z pracy. W chwili obecnej GTBS świadczy usługi sprzątania klatek schodowych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w pięciu przypadkach, co nadmiernie nie obciąża pracowników firmy.

INTERPELACJA

Mieszkańcy budynków zarządzanych przez GTBS zgłaszają sprawę dużych niedopłat z tytułu użytkowania wody i ścieków. Ze sprawą mogliśmy się zaznajomić między innymi dzięki pismu kierowanemu do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice przez lokatorów bloku przy ul. Orzeszkowej 15. Sprawa jednak dotyczy także lokatorów innych budynków. Niedopłaty wynikają głównie z różnicy wskazań wodomierzy poszczególnych mieszkań i wodomierza głównego. Koszty tych różnic ponoszą zarówno lokatorzy nieposiadający wodomierza zainstalowanego w mieszkaniu jak i posiadający takie wodomierze. Budzi wątpliwości niesprawiedliwy sposób naliczania różnic wskazań wodomierzy opisany w § 4 pkt 5 „Regulaminu zasad montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej i ciepłej wody oraz rozliczenia dostaw wody w budynkach miejskich, zarządzanych przez GTBS, oraz budynku GTBS znajdującym się przy ulicy Broniewskiego 11” oraz duże kwoty za niedopłaty z tego tytułu. Wiele spółdzielni mieszkaniowych rozliczenia wynikające z różnic wskazań wodomierzy dzieli na mieszkańców nie posiadających takich wodomierzy lub jeśli we wszystkich lokalach znajdują się wodomierze, wówczas dzieli się równo przez ilość mieszkań. Natomiast w regulaminie GTBS określono, że różnica wskazań wodomierzy jest doliczana proporcjonalnie do zużycia wody wskazanej przez licznik przyporządkowany do mieszkania. Pytamy:
– dlaczego w lokalach nieopomiarowanych przyjmuje się 9m3 na mieszkańca x miesiąc (Regulamin § 4 pkt 1 ppkt b), jeśli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) określa 3,0-5,4 m3 na mieszkańca x miesiąc? (Są spółdzielnie, które określają, że wartość jednostkowego zużycia wody na osobę nie może być większa, niż wynika to z różnicy wskazań licznika głównego, a sumy wskazań wodomierzy indywidualnych wszystkich lokali opomiarowanych w danej jednostce rozliczeniowej, dzielonej przez liczbę osób objętych ryczałtem w tej jednostce.)

– czy odczyt wodomierza głównego odbywa się w tym samym dniu co odczyt wodomierzy w lokalach użytkowników (prosimy o podanie dat odczytu z ostatnich 3 okresów rozliczeniowych). Z informacji od mieszkańców z ul. Orzeszkowej 15 wiemy, że daty odczytu są różne mimo tego, że wodomierze z poszczególnych lokali umieszczone są w ogólnodostępnych miejscach na klatce schodowej.
– czy można traktować wiarygodnie pomiary wodomierza zainstalowanego w studzience kanalizacyjnej (dotyczy odbiorców z ulicy Orzeszkowej 15) i jaka jest pewność, czy pomiędzy wodomierzem a budynkiem nie ma wycieków lub nielegalnego punktu poboru wody?
– jakie są przeciwwskazania, aby zainstalować wodomierz wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym i zabezpieczyć go w szafie dystrybucyjnej?
– co GTBS zrobił, aby wyjaśnić tak duże różnice między sumą wskazań wodomierzy w lokalach a wskazaniem wodomierza głównego i co zamierza zrobić, aby zmniejszyć tak duże różnice i jak zamierza zmienić sposób naliczania opłat zaliczkowych, aby wyeliminować niedopłaty?
– jeśli zmieniły się stawki opłat za wodę od 1 marca 2015 dlaczego rozliczenie opłat jest uśredniane, zamiast stosować osobnego rozliczenia za okresy od 1 stycznia do 28 lutego oraz od 1 marca do 31 grudnia?

Z poważaniem
Czesław Gębarowski
Lucyna Jamro
Mateusz Koszyk
Małgorzata Miękisz-Muller
Adam Piechowicz
Maria Piecuch
Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMIST

Rozliczenie wody i odprowadzenie ścieków w budynkach miejskich, którymi zarządza GTBS oparte jest na regulaminie z 03 grudnia 2012 r., który wskazuje, że różnicę zużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w mieszkaniach, lub ryczałtami należy rozliczyć proporcjonalnie do zużycia wody wskazanymi przez podlicznik lub ryczałt. Takie rozwiązanie jest najbardziej sprawiedliwe i budzi najmniej kontrowersji. Wyżej opisana różnica we wskazaniu poszczególnych wodomierzy powstaje głównie z faktu, że wodomierz główny jest dokładniejszy niż wodomierze zainstalowane w mieszkaniach oraz nieczuły na ewentualne, chwilowe rozsprzęglania. Poza tym wpływ na powstawanie różnicy w zużyciu wskazanym przez sumę wodomierzy w mieszkaniach, a wodomierzem głównym ma fakt czasu odczytu. Brak jest możliwości technicznych odczytu jednoczesnego wszystkich wodomierzy naraz.

Dodatkowo wyjaśniam, że ryczałt zużycia wody w wysokości 9 m2 na mieszkańca jest przyjęty, aby zachęcić lokatorów do zakładania liczników wody i tym sposobem zminimalizować błędy w rozliczeniu (w budynku znajdującym się przy ulicy Orzeszkowej 15 wszystkie lokale są opomiarowane). Budynek znajdujący się przy ulicy Orzeszkowej 15 wybudowany przez Miasto Gorlice nie posiada piwnic co utrudnia montaż wodomierza głównego w budynku, dlatego umiejscowiono go w studzience przy budynku. Chcąc go przenieść do budynku musiał by być w jakimś mieszkaniu. W przypadku zużycia wody w budynku przy ulicy Orzeszkowej 15 różnica pomiędzy wodomierzem głównym, a licznikami znajdującymi się w mieszkaniach wynosi 10 % co stanowi górną granicę dopuszczalnego błędu. Aby wykluczyć jakąś awarię lub nielegalny pobór wody przed zakończeniem rozliczenia były dokonywane kontrolnie odczyty wszystkich wodomierzy, ostatni odczyt miał miejsce 31 marca 2016 r. aby sprawdzić zużycie wody po montażu reduktora ciśnienia wody.. Poza tym został sprawdzony przyłącz wody do budynku od licznika głównego do wewnętrznej instalacji w budynku, który nie wykazał żadnych start wody. Dla porządku informuję również, że wszystkie liczniki znajdujące się w mieszkaniach przy ulicy Orzeszkowej 15 są atestowane z aktualną cechą legalizacyjną.