VI SESJA RM 2015-02-26

Na wstępie otrzymaliśmy informacje, że zmienia się sposób pozyskiwania funduszy zewnętrznych w kolejnych latach.  Środki nie będą przeznaczane na lokalne inwestycje, lecz na inwestycje zgłaszane przez tzw. Subregion (my znajdujemy się w subregionie nowosądeckim). Muszą więc to być inwestycje międzyregionalne.

Podjęto następujące uchwały:

– określono kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Pierwszy etap rekrutacji wynika z ustalonych zasadach w ustawie. Jeśli kilku kandydatów zdobędzie taką samą ilość punktów, wówczas będą brane poda uwagę uchwalone kryteria przez Radę Miasta.

– zmieniono uchwałę Rady Miasta z dnia 27 września 2012 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ulicy Spacerowej. Uchwała została mieniona z powodu wycofania przez właściciela jednej z nieruchomości zgody na nieodpłatne przekazanie terenu o powierzchni 0,0058 ha pod budowę drogi. W związku z tym ten teren będzie nabyty przez Miasto w drodze wykupu.

– zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działek 2186/26, 2186/27 przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach – właściciel chce zmienić przeznaczenie działek na komercyjne.

– zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działek 2186/26, 2186/27 przy ulicy Zamkowej.

Byłem przeciwny tej uchwale z uwagi na lokalizację działek w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Jestem przeciwnikiem sytuowania budynków  w miejscach zagrożonych osuwaniem się ziemi lub zalaniem. Co prawda Miasto nie jest odpowiedzialne za skutki budowy w takich miejscach, ale gdy zdarzy się tragedia, wówczas wszyscy mieszkańcy będą solidarnie pomagać włącznie z pomocą społeczną i samym Miastem. Pokrzywdzonym należy pomagać, ale moja ocena nie jest tak jednoznaczna wobec pokrzywdzonych z własnej winy. Natomiast jeśli istnieje choćby minimalne zagrożenie wystąpienia tragedii, należy zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. Nawet jeśli ktoś budowałby się na własną odpowiedzialność, a później sprzedałby swoją nieruchomość nic nie mówiąc o zagrożeniach, to kto pomoże ewentualnemu poszkodowanemu?  W Gorlicach nie brakuje miejsc wolnych od osuwisk czy zagrożenia zalaniem, na których można się budować. Posługując się polskimi znanymi przysłowiami zakończę pisząc: „Lepiej dmuchać na zimne” niż później mówić „Mądry Polak po szkodzie”.

– zmiana plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” działek nr 226/11, 226/12, 226/9, 226/7, 226/4 przy ulicy Kombatantów z przeznaczenia mieszkaniowego na tereny o działalności produkcyjnej o wysokiej intensywności.

– wyrażono zgodę nabycia na rzecz Miasta Gorlice gruntu zajętego pod drogę dojazdową przy ulicy Kochanowskiego o powierzchni 0,0708 ha z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową.

– wyrażono zgodę nabycia nieruchomości pod drogę boczną ulicy Bieckiej o powierzchni 0,0207 ha o numerze droga boczna nr 4 ulicy Bieckiej jako ostatniej drogi w mieście przed Klęczanami.

– określono zasady zwrotu wydatków za  świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zapis ustawowy musi być określony uchwałą wysokości zwrotu kwoty zasiłku.

– zmieniono uchwałę nr 485/XL/2013 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gorlice na lata 2014-2020 – dodano wymóg utworzenia ram finansowych na poszczególne lata realizacji strategii:

2014 – 16 295 700 zł
2015 – 16 540 200 zł
2016 – 16 788 300 zł
2017 – 17 040 200 zł
2018 – 17 295 800 zł
2019 – 17 555 300 zł
2020 – 17 818 700 zł

– ustalono terminy wyborów do Zarządów Osiedli na terenie Miasta Gorlice – w terminie 6 miesięcy od dnia wyborów Rady Miasta należy ustalić terminy wyborów do Rady Osiedla, którego kadencja trwa 4 lata:

Nazwa Zarządu Osiedla Odpowiedzialny Data Godzina Miejsce
Zarząd Osiedla nr 1 „Starówka” Leszek Wróbel 20.03.2015 17:00 Dom Polsko-Słowacki, Rynek 1
Zarząd Osiedla nr 2 „Magdalena” Michał Jurczyk 24.03.2015 17:00 Klub Jubilat, ul. Kopernika 10
Zarząd Osiedla nr 3 „Kromera” Henryk Dąbrowski 27.03.2015 16:30 Budynek byłego kina Wiarus, ul. Jagiełły 5
Zarząd Osiedla nr 4 „Mariampol” Danuta Brach 07.04.2015 17:00 Świetlica Zarządu Osiedla, ul. Chopina 5
Zarząd Osiedla nr 5 „Młodych” Maria Jamro 08.04.2015 17:00 Świetlica, ul. Tuwima
Zarząd Osiedla nr 6 „Zawodzie” Grażyna Mocarska 15.04.2015 18:00 Stołówka Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Ariańska 3
Zarząd Osiedla nr 7 „Sokół” Zdzisław Musiał 19.04.2015 18:00 Klub GCK, ul. Dukielska 73
Zarząd Osiedla nr 8 „Korczak” Alina Rosół 14.04.2015 17:00 Miejski Zespół Szkół nr 6, ul. Hallera 79
Zarząd Osiedla nr 9 „Górne” Czesław Sikora 16.04.2015 17:00 Miejski Zespół Szkół nr 3, ul. Wyszyńskiego 16
Zarząd Osiedla nr 10 „Skrzyńskich” Antoni Kukla 12.04.2015 9:30 Siedziba Zarządu Osiedla, ul. Kolejowa 4
Zarząd Osiedla nr 11 „Łysogórskie” Jan Kuk 17.04.2015 17:00 Dom Ludowy – Stróżówka
Zarząd Osiedla nr 12 „Krasińskiego” Eugeniusz Gurba 20.04.2015 18:00 Miejski Zespół Szkół nr 4, ul. Krasińskiego 9

 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego Osiedla nr 12 „Krasińskiego” na spotkanie wyborcze 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 18:00 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 przy ulicy Krasińskiego 9 i życzę mądrych wyborów.

Gościem dzisiejszej Sesji Rady Miasta był Senator Stanisław Kogut, który pogratulował Burmistrzowi i Radnym Miasta wyborów oraz życzył dobrej pracy na rzecz Mieszkańców i Miasta. Wspomniał także o dzisiejszej trudnej sytuacji ludzi bezrobotnych (także tych z wyższym wykształceniem), chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych problemach naszego regionu. Zadeklarował także współpracę z Burmistrzem i Radnymi w sprawach naszego regionu.

Na koniec zapytałem o sprawy poruszane przeze mnie już wcześniej:
– umieszczanie sposobu głosowania na stronie internetowej;
– uregulowanie możliwości otrzymywania w sposób elektroniczny materiałów dla radnych;
– uregulowanie martwych przepisów w statucie wynikających z różnic pomiędzy interpelacją, wnioskiem a zapytaniem, gdyż każdy z radnych stosuje tylko interpelację.
Chciałem się dowiedzieć kiedy i w jakiej formie dobędą się prace na ten temat.

Przewodniczący poddał sprawę pod głosowanie czy Rada Miasta wyraża zgodę na zmiany w Statucie. Po głosowaniu okazało się,  że większość radnych nie chce zmian. Będę w takim razie sam wnioskował o zmiany, aby każdy mieszkaniec mógł wiedzieć, jak konkretny radny głosuje w danej sprawie oraz aby więcej informacji było z sesji było przekazywanych przez stronę internetową Miasta.