INTERPELACJE XVIII SESJA 2016-02-25

 • sprawa monitoringu
 • pomoc przedsiębiorcom
 • miejsce po placu Targowym przy Ogrodowej

WNIOSEK

Od Nowego Roku monitoring miejski jest podłączony w trybie podglądu do monitoringu Policji. Kamery miejskie w zależności od roku instalacji posiadają zróżnicowane warunki techniczne, co wpływa na jakość zapisu obrazu a tym samym ewentualną możliwość identyfikacji osób czy pojazdów. Wnioskuję o ustalenie najbardziej newralgicznych miejsc w mieście pod kątem bezpieczeństwa oraz o sprawdzenie czy w tych miejscach znajdują się kamery zapisujące obraz w najlepszej jakości (a jeśli tak nie jest, aby zostały zainstalowane, ew. zamienione w takich miejscach na kamery o najlepszych parametrach rejestracji obrazu).

Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

W odpowiedzi na wniosek informuję, że monitoring na terenie miasta funkcjonuje od 2002 roku. Przed przystąpieniem do budowy monitoringu miasta odbyło się spotkanie wspólnie z przedstawicielami KPP w Gorlicach – wytypowano na terenie miasta miejsca, gdzie występują największe zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Wstępnie ustalono lokalizację 16 kamer. Mając na uwadze bardzo wysokie koszty realizacji tego zadania uzgodniono także, że będzie ono wykonywane etapami. Początkowo zamontowano trzy kamery i studio w Komendzie Powiatowej Policji. Od września 2004 roku w związku z przeniesieniem siedziby Policji zdecydowano studio umieścić w budynku Urzędu Miejskiego i jego obsługę powierzyć Straży Miejskiej. W związku ograniczeniem zatrudnienia przy obsłudze monitoringu miejskiego w listopadzie 2015 r. uzgodniłem zainstalowanie podglądu w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach co jest w trakcie realizacji. Końcem roku przekazano do KPP urządzenia (telewizor i komputer) – obecnie Komendant oczekuje na zgodę Komendanta Głównego Policji na ich zainstalowanie i uruchomienie przesyłu.

Ze względu na zużycie sprzętu, bardzo szybkie wprowadzanie nowych technologii, na przestrzeni kilku lat zmodernizowano studio przechodząc z zapisu analogowego na cyfrowy oraz wymieniono najstarsze cztery kamery obrotowe.

Obecnie w ramach miejskiego systemu monitoringu funkcjonuje 15 kamer z tego 11 obrotowych i 4 stacjonarne usytuowanych:

 • Stroma – schody – kamera obrotowa,
 • Kręta przy kapliczne – kamera obrotowa,
 • Wąska – Cicha – Kręta – kamera obrotowa,
 • Plac Dworzysko – kamera obrotowa i stacjonarna,
 • Kołłątaja 2 – kamera obrotowa,
 • Stróżowska l – kamera obrotowa i stacjonarna,
 • budynek Urzędu Miejskiego – 2 kamery obrotowe i 2 kamery stacjonarne,
 • 3 Maja 19 – kamera obrotowa,
 • 3 Maja -Legionów – Stawiska – Biecka – Słowackiego – 2 kamery obrotowe,

oraz 2 kamery stacjonarne z oddzielnym rejestratorem (na garażach Urzędu Miejskiego przy ul. Stawiska).

W ramach systemu, monitoringiem objęte są również budynki Urzędu Miejskiego wraz z wejściami i podwórzem – 3 kamery zewnętrzne i 5 kamer wewnętrznych. Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamer winnych miejscach niż wytypowane będzie uzgadniany z Policją.

W dalszym etapie rozwoju monitoringu planowana była rozbudowa w kierunku Zawodzia po sieci światłowodowej i umieszczenie kamer w następujących miejscach:

 • skrzyżowanie ul. Krasińskiego – Legionów (rejon Sklarczykówki),
 • kładka dla pieszych na rzece Ropie (rejon ul. Nadbrzeżna, Mickiewicza),
 • skrzyżowanie ul. Mickiewicza – Parkowa – Sienkiewicza – Kościuszki,
 • skrzyżowanie ul. Kościuszki -Węgierska

Koszt tej inwestycji to około 225.000 zł brutto. Rozwój technologii pozwala obecnie na wykorzystanie przesyłu obrazu drogą radiową obniżając koszty inwestycji i taki system brany jest pod uwagę przy dalszej instalacji punktów monitorowania. Wstępnie rozeznano, że istnieje możliwość realizacji wyżej wymienionego zadania, a także instalacja kamer w innych rejonach miasta.

Każdorazowo przy zakupie nowych kamer w celu wymiany zużytych (nieopłacalna ich naprawa) lub montażu w nowych miejscach wybierane są te o najlepszych parametrach technicznych. Na jakość zarejestrowanego obrazu wpływ mają nie tylko parametry urządzeń, lecz także warunki atmosferyczne, oświetlenie zarówno nocne jak i dzienne czy zabrudzenie kloszy. W celu prawidłowego funkcjonowania monitoringu corocznie podpisywana jest umowa na konserwację i czyszczenie urządzeń (także kloszy).

W dalszym etapie rozwoju monitoringu planowana była rozbudowa w kierunku Zawodzia po sieci światłowodowej i umieszczenie kamer w następujących miejscach:

 • skrzyżowanie ul. Krasińskiego – Legionów (rejon Sklarczykówki),
 • kładka dla pieszych na rzece Ropie (rejon ul. Nadbrzeżna, Mickiewicza),
 • skrzyżowanie ul. Mickiewicza – Parkowa – Sienkiewicza – Kościuszki,
 • skrzyżowanie ul. Kościuszki -Wę

Koszt tej inwestycji to około 225.000 zł brutto. Rozwój technologii pozwala obecnie na wykorzystanie przesyłu obrazu drogą radiową obniżając koszty inwestycji i taki system brany jest pod uwagę przy dalszej instalacji punktów monitorowania. Wstępnie rozeznano, że istnieje możliwość realizacji wyżej wymienionego zadania, a także instalacja kamer w innych rejonach miasta.

Każdorazowo przy zakupie nowych kamer w celu wymiany zużytych (nieopłacalna ich naprawa) lub montażu w nowych miejscach wybierane są te o najlepszych parametrach technicznych. Na jakość zarejestrowanego obrazu wpływ mają nie tylko parametry urządzeń, lecz także warunki atmosferyczne, oświetlenie zarówno nocne jak i dzienne czy zabrudzenie kloszy. W celu prawidłowego funkcjonowania monitoringu corocznie podpisywana jest umowa na konserwację i czyszczenie urządzeń (także kloszy).

INTERPELACJA

W ostatnim czasie obserwuje się coraz więcej pustych lokali do wynajęcia, których właścicielem jest między innymi Miasto Gorlice. Wiadomo jak trudno jest rozpocząć własną działalność gospodarczą, czy działalność o charakterze pożytku publicznego, społecznego. Nawiązując do interpelacji radnego Michała Diducha z poprzedniego miesiąca i artykułu umieszczonego na jednym z gorlickich portali chcę zapytać: Jakie są możliwości przeznaczenia lokali, które nie cieszą się powodzeniem na rynku, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, społeczną i poszukujących powierzchni biurowych, aby mogli skorzystać z preferencyjnych warunków wynajęcia za przysłowiową złotówkę (może za darmo)? W Tarnowie przeznaczono jeden lokal będący własnością miasta na formę pomocy przedsiębiorcom pod nazwą DESK (Darmowa E‑biznesowa Strefa Kreatywności). Miasto może stworzyć dobry klimat do tworzenia przedsiębiorczości, a dzięki temu lokale będą wykorzystywane a nie będą stały pustkami.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

Miasto Gorlice rozważa możliwość aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, który stanowiłby formę pomocy przedsiębiorcom nie posiadającym własnego zaplecza, mógłby się zajmować doradztwem i pomocą w rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe), usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości (organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą), usługi biurowe – dostęp do internetu, możliwość korzystania z faxu, ksero, komputera, skanera, rzutnika, flipczarta, projektora multimedialnego, pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, organizowanie, prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych oraz pomoc w zakresie organizacji szkoleń i konferencji.

Niezależnie od powyższego analizuję także możliwości lokalowe Miasta, by udostępnić lokal we wskazanej przez Państwa formie i w momencie wytypowania odpowiedniego lokalu powiadomię Państwa oddzielnym pismem.

Uchwałą Rady Miasta Nr 397/XXXII/2013, z dnia 25 kwietnia 2013 r. wyrażono zgodę na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Ogrodowej. Teren po byłym Placu Targowym został wydzierżawiony na okres 40 lat z przeznaczeniem pod parking i usługi komercyjne, jak wynika z uchwały. Teren, na którym przez wiele lat lokalni kupcy prowadzili działalność handlową wydzierżawiły: Bożena Brudzińska (Gorlice) i Katarzyna Galusek (Chełm Śląski). Zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami termin zakończenia zabudowy nieruchomości w stanie surowym zamkniętym upłynie w końcu tego roku. Wiadomo również, że wymienieni dzierżawcy pozbyli się praw do tego terenu na rzecz firmy INVESTMEDIA. Niewątpliwie teren powinien wreszcie zostać odpowiednio zagospodarowany, ale w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi tak ważnego miejsca w naszym mieście, które z powodzeniem jeszcze przez wiele lat mogło służyć lokalnym kupcom i mieszkańcom pytamy:

– jak wygląda umowa dzierżawy ? (prosimy o kopię umowy)

– jakie wpływy na rzecz miasta do tej pory zostały przekazane od dzierżawcy i jakie jeszcze powinny zostać przekazane?

– kto konstruował umowę z dzierżawcą i kto ją podpisywał?

– jak to jest możliwe, że nie zastrzeżono w umowie, że dzierżawca nie może zrzec się praw do przedmiotu dzierżawy i że musi wywiązać się z umowy albo zapłacić karę umowną?

Z poważaniem
Czesław Gębarowski
Lucyna Jamro
Mateusz Koszyk
Adam Piechowicz
Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

Wyjaśniam, iż na mocy uchwały Nr 397/XXXI1/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Rada Miasta Gorlice jednogłośnie zdecydowała, o przeznaczeniu w/w terenu do oddania w wieczyste użytkowanie, na okres 40 lat z przeznaczeniem pod parking oraz usługi komercyjne.

Wykonując powyższą uchwałę w miesiącu sierpniu 2013 r. Burmistrz Miasta Gorlice ogłosił przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie przedmiotowego terenu. W warunkach ogłoszonego przetargu podano m.in., iż oferent, który wygra przetarg zobowiązany zostanie do realizacji w/w inwestycji w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. Na etapie postępowania przetargowego zastrzeżono, że zabudowa musi być zgodna z parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy v zagospodarowania terenu, wynikającymi z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wynikiem przeprowadzonego przetargu była umowa notarialna Rep. A nr 6667/2013 sporządzona 20 grudnia 2013 r. z Panią Bożeną Brudzińską oraz Panią Katarzyną Galusek. Następnie obie Panie wniosły swoje udziały w prawie wieczystego użytkowania przedmiotowego terenu do Spółki KaBo Sp. z o.o., która równocześnie przejęła zobowiązania wynikające z powołanej wyżej umowy. Przeniesienie w/w praw było zgodne z postanowieniami umowy z dnia 20 grudnia 2013 r. (§ 4 ust. 4 treści umowy).

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż w warunkach umowy zastrzeżono, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości, wieczysty użytkownik zapłaci na rzecz Miasta Gorlice karę umowną w wysokości 100.000,00 zł. Dodatkowo zabezpieczając interes Miasta Gorlice w treści umowy zapisano, że w przypadku braku realizacji któregokolwiek z postanowień umowy, związanych z warunkami i celem oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, a w szczególności braku wywiązania się przez użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych z warunku zabudowy nieruchomości, Miasto będzie mogło rozwiązać umowę o oddanie gruntu w wieczyste użytkowania z przyczyn leżących po stronie nabywcy (§ 4 ust. 3 umowy).

Wyjaśniam jednocześnie, że przedmiotem wskazanej umowy – zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale z dnia 25 kwietnia 2013 r. – było ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nie zaś dzierżawa w/w gruntu. Przedmiotowe rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla oceny zakresu obowiązków stron umowy oraz jej treści.

Z informacji przekazanych przez Prezesa Spółki KaBo – jako reprezentującego dotychczasowego użytkownika wieczystego – wynika, że spółkę tę zamierza przejąć firma deweloperska – lnvest Media, która zainteresowana jest realizacją wynikających z postanowień umowy zobowiązań. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego nie wpłynął do tut. Urzędu akt notarialny dotyczący zmiany właściciela Spółki, czy też przeniesienia praw do przedmiotowego gruntu.

Ponadto szczegółowe informacje na temat planowanych przez firmę lnvest Media zamierzeń, zostały przedstawione przez przedstawicieli w/w firmy na posiedzeniu komisji budownictwa, która odbyła się w dniu 23 lutego 2016 r. Obecnie prowadzona jest analiza możliwości zaproponowanych przez firmę rozwiązań. W przypadku podjęcia jakichkolwiek decyzji w powyższej sprawie, informacja na ten temat zostanie przedłożona pod dyskusję Radzie Miasta.

W kwestii dotyczącej wpływów Miasta Gorlice z tytułu oddania przedmiotowego gruntu w wieczyste użytkowanie, informuję iż łączny dochód w okresie od 2013 r. do końca 2015 r. wyniósł 187.374,76 zł (netto). Na rok bieżący planuje się uzyskanie wpływu z w/w tytułu na łączną kwotę netto 24.375,32 zł. Dochód ten ulegnie zwiększeniu z chwilą wybudowania przez wieczystego użytkownika obiektu na przedmiotowym gruncie.

Niezależnie od powyższego, po rozpoznaniu wniosku o udostępnienie kopii umowy z dnia 20 grudnia 2013 t. Burmistrz Miasta Gorlice, działając na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 póz. 2058 ze zm.) przedkłada w załączeniu wnioskowaną kopię. Mając bowiem na uwadze, że wniosek nie dotyczył informacji przetworzonej, niezależnie od braku wykazania we wniosku zawartym w interpelacji szczególnego interesu publicznego, przedmiotowy wniosek należało uwzględnić (por. m.in.: Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 października 2008 r. sygn. akt. IV SA/Wr 352/08).