XVIII SESJA RM 2016-02-25

Ponad tydzień przed sesją złożyliśmy wspólnie z Czesławem Gębarowskim, Lucyną Jamro, Mateuszem Koszykiem i Adamem Piechowiczem wniosek o ujęcie w porządku obrad na tej sesji przedstawienie informacji dotyczącej stanu przygotowania Miasta Gorlice do uruchomienia „Programu 500+”. Burmistrz poprosił o przełożenie przedstawienia informacji w tej sprawie na następną sesję, ponieważ na tą chwilę nie znał szczegółów. Następna sesja odbędzie się 31 marca, czyli dzień przed planowym terminem wdrożenia programu. Ustaliliśmy, że oprócz przedstawienia informacji na kolejnej sesji, na stronie internetowej Miasta pojawi się informacja dotycząca szczegółów

Złożyłem wniosek dotyczący analizy monitoringu na terenie miasta . (treść wniosku)

Wspólnie z radnymi: Czesławem Gębarowskim, Lucyną Jamro, Mateuszem Koszykiem i Adamem Piechowiczem złożyliśmy dwie interpelacje: dotyczącą pomocy nowym przedsiębiorcom oraz związaną z terenem po byłym placu targowym przy ulicy Ogrodowej. (treść interpelacji)

Podjęto między innymi następujące uchwały:

– zmiana w Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej;

– zmieniono uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, polegającą na zamianie inkasenta z Banku Spółdzielczego w Bieczu na Łącki Bank Spółdzielczy (opłata nadal będzie pobierana w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Bardiowskiej 9);

– udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 3000 zł  na zabezpieczenie przeciwpożarowe Dworu Karwacjanów;

– udzielono pomocy finansowej dla Gminy Gorlice w kwocie 3357zł (50% kwoty zadania) na zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulicy Zamkowej z Ropicą Polską;

– zmieniono zasoby wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice polegające między innymi na uszczegółowienie zasad przydziału mieszkań dla osób nie posiadających stałego zameldowania na terenie Miasta Gorlice oraz umożliwienie przydziału mieszkania komunalnego i zawierania umów najmu dla osób nie posiadających takiego prawa w sytuacji gdy te osoby zamieszkiwały w lokalu, a opuścił lokal mieszkaniec posiadający ten tytuł do zajmowania lokalu;

– zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w zakresie ulg dla osób niepełnosprawnych pod wynajęcie garażu lub miejsca postojowego;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przy ulicy Batorego, Bieckiej, Granicznej, Mickiewicza, Kościuszki;

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali przy ulicy Mickiewicza 3 i Mickiewicza 12 pod działalność gospodarczą;

– przyjęto program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta w 2016 roku – program zgodnie z ustawą jest przyjmowany co roku na dany rok do końca marca;

– włączono Miejskie Przedszkole nr 4 przy ulicy Broniewskiego do Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Pięknej oraz Miejskie Przedszkole nr 5 przy ulicy Krakowskiej 11 do Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ulicy Krakowskiej 5; jest to dokończenie etapu włączenia przedszkoli miejskich, który rozpoczął się – jak powiedział Burmistrz – 10 lat temu, i konsekwencją Rady Miasta i Burmistrza obecnej kadencji, która włączyła Miejskie Przedszkole nr 3 do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 rok temu;

– nabyto na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Granicznej (nr dz. 306/6 o pow. 0,0470 ha) pod skarpę drogi wewnętrznej i przy ulicy Nadbrzeżnej (nr dz. 1306/2 o pow. 0,0017 ha) zajętą pod ścianę oporową zabezpieczającą skarpę;

– przystąpiono do realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej” – realizacja zadania wejdzie w życie pod warunkiem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

– udzielono pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego przeznaczoną na opracowanie koncepcji budowy obejścia Gorlic (ostatnia transza pomocy w wysokości 1838, 85 zł);

– uchwalono zamianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2”

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” dla działki nr 1971 przy ul. Rybickiego z przeznaczeniem jej na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla działki 552 w celu utrzymania istniejącej kapliczki;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” dla działki 743/6 przy ul. Stróżowskiej z przeznaczeniem jej na tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

– uchwalono zamianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” dla działek , dla działek 427/1, 427/2 przy ul. Bieckiej (strefa gospodarcza), dla działek nr 26/25, część działki 26/24 przy ul. Kolejowej;