INTERPELACJE XVII SESJA 2016-01-28

Sprawa Geotermii

W roku 2010 starosta Mirosław Wędrychowicz przedstawił na konferencji dotyczącej geotermii opracowane “Studium opłacalności ekonomicznej inwestycji związanej z pozyskaniem energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych oraz rekreacyjnych”. Z opracowania wynika, że najlepsze do wykorzystania są istniejące otwory wiertnicze po eksploatowaniu dawnych złóż ropy naftowej w okolicy Gorlic, Sękowej i Ropy. Zagospodarowywanie ciepła wód geotermalnych w mieście Gorlice i gminie Sękowa jest opłacalne, pod warunkiem sfinansowania rekonstrukcji otworu, np. z dotacji lub innych bezzwrotnych środków, a w gminie Ropa jest opłacalne, niezależnie od sposobu sfinansowania rekonstrukcji otworu. W wielu opracowaniach pojawiają się informacje o złożach wód geotermalnych na naszym terenie o następujących parametrach: gł. 3500-4000m, wydajność ujęć ok. 10 m3/h, temp. wód ok. 120-130°C, mineralizacja wód poniżej 30 g/dm3. Jak zauważyli na konferencji przedstawiciele AGH oraz PGNiG, rejon Gorlic posiada otwory wiertnicze oraz ich precyzyjne dane techniczne, co jest unikatem w skali całej Polski. W 2011 roku starosta Mirosław Wędrychowicz wystosował do ministra Stanisława Gawłowskiego prośbę o udzielenie rekomendacji na dofinansowanie badań  geologicznych w zakresie wykorzystania istniejących odwiertów naftowych do pozyskiwania ciepła geotermalnego w powiecie gorlickim. Wniosek na dofinansowanie badań miał być złożony przez powiat do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (program priorytetowy pn.: “Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”, cel 4 – „Rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych”). W założeniach projektu wniosku pokreślono, że proponowany program badawczy ma charakter innowacyjny. Składano także projekty pod nazwą „Geotermia gorlicko-limanowska”; „Czyste środowisko dla budowy produktu turystycznego” oraz „Energia słońca, wiatru i wody jako kluczowy czynnik ochrony środowiska i motor rozwoju Subregionu Sądeckiego”.

Oczywiście wdrożenie geotermii wymaga nakładów finansowych, dlatego należy wykorzystać możliwości nowej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej dotyczącej źródeł geotermalnych i zaprosić do współpracy naukowców i inwestorów. Fundusze można zdobyć na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, (poddziałanie, 4.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH). Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury, zakup niezbędnych urządzeń, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, a przede wszystkim geotermalnej. (W ramach poddziałań 6.1.4 i 6.1.5 nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem basenów korzystających ze źródeł geotermalnych)…

Zwracając uwagę na uwarunkowania otworów  wiertniczych jako unikatowe w skali Polski warto zrobić wszystko razem z Powiatem Gorlickim i zainteresowanymi gminami, aby wdrożyć taki program pilotażowy. Wykorzystamy wtedy możliwości geotermii, która może zupełnie odmienić sposób pozyskiwania ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej a przede wszystkim pozwoli na stworzenie całorocznego produktu turystycznego dla turysty w każdym wieku, czyli basenów termalnych, z których Europejczycy (w tym Polacy) chętnie korzystają głównie u naszych południowych sąsiadów.

Pytanie: czy miasto w tej sprawie podejmuje jakieś działania lub zamierza podjąć i jakie są dalsze losy wniosków składanych przez Powiat Gorlicki?

Źródła:
http://bip.malopolska.pl/pobierz/1103618.html
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/190
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf

Tomasz Szczepanik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z opinią wyrażoną przez Głównego Geologa Kraju w związku z działaniami podejmowanymi przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach w latach 2010-2011, rejon Gorlic należy do dość dobrze rozpoznanych pod względem budowy geologicznej obszarów kraju, głównie dzięki wielu wierceniom wykonanym w poszukiwaniu złóż ropy i gazu. Niemniej jednak ze względu na znaczne sfałdowanie zalegających warstw oraz występowanie uskoków, budowę geologiczną w naszym rejonie uznaje się za skomplikowaną i dla wiarygodnej oceny parametrów hydrogeologicznych głębiej zalegających utworów potrzebne są dalsze prace poszukiwawczo-rozpoznawcze. Ponadto jak stwierdził Główny Geolog Kraju warunki temperaturowe w głębokich utworach wydają się umiarkowane korzystne w stosunku do sąsiednich terenów.

Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze są bardzo kosztowne, a ze względu na powyższe, niestety obarczone są również dużą niepewnością uzyskania satysfakcjonujących wyników. Niemniej jednak zagadnienie to poddane zostanie jeszcze analizie.

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że w prowadzą rozmowy z uczelniami, które pomogłyby pozyskać fundusze i przeprowadziłyby badania w tej sprawie.