XVII SESJA RM 2016-01-28

Co się działo podczas sesji:

 • złożyłem interpelację dotyczącą geotermii;
 • burmistrz poinformował o możliwych nowych połączeniach kolejowych;
 • co z kinem w Gorlicach;
 • podjęto uchwały;
 • spotkanie z minister edukacji.

Złożyłem interpelację dotyczącą geotermii w Gorlicach (treść interpelacji).

Burmistrz Rafał Kukla poinformował, że istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia połączenia kolejowego (szynobus) na trasie Rzeszów-Jasło z przedłużeniem trasy do Gorlic w okresie weekendowym. Są prowadzone także rozmowy dotyczące uruchomienie szynobusa z Gorlic do Krakowa oraz w okresie letnim uruchomienie połączeń pociągiem Retro.

Zadałem pytanie do burmistrza dotyczące możliwości utworzenia kina z prawdziwego zdarzenia.  Zastępca burmistrza Łukasz Bałajewicz poinformował, że rozważane są dwa warianty: pozostawienie kina w obecnym miejscu lub utworzenie kina (reaktywacja) w Gorlickim Centrum Kultury. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kino zostanie utworzone w GCK, jeśli zostaną pozyskane fundusze na całościowy remont budynku. Wówczas budynek „Sokoła” przy ulicy Jagiełły mógłby być przeznaczony na cele związane z kulturą fizyczną.

Zapytałem także o formę zabaw tanecznych mających miejsce w Parku Miejskim w miesiącach letnich. Wielu mieszkańców zgłaszało mi, że obecna forma nie sprzyja zachowaniu porządku w godzinach wieczornych na osiedlu przyległym do Parku. Burmistrz poinformował, że jeśli zajdą zmiany w funkcjonowaniu obiektów w Parku, to będzie to związane z jego rewitalizacją. Wielu radnych stwierdziło, że warto utrzymać formę zabaw w mieście.

Poinformowałem radnych, że w przyszły czwartek w ramach konsultacji społecznych odbędzie się w Gorlicach spotkanie z Minister Edukacji Anną Zalewską.

Podjęto następujące uchwały:

 •  wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu usytuowanego w Gorlicach przy ulicy Mickiewicza 14 z dotychczasowym najemcą „Wojciech Dąbrowski AVANTI” na okres 1.02.2016 do 31.01.2019r. oraz Rynek 11 z dotychczasowym najemcą „Caritas Gorlice Kuchnia Dla Ubogich” na okres 1.03.2016 do 28.02.2019;
 • udzielono bonifikaty w wysokości 30% od opłat rocznych dla OSiR;
 • wyrażono zgodę  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1399/11 o pow. 15m2 oraz działki nr 454/49 o pow. 18m2 przy ulicy Kościuszki z przeznaczeniem na tymczasowy garaż (od 1 marca 2016 do 28 lutego 2019)
 • wyrażono zgodę na sprzedaż samodzielnych lokali  mieszkalnych na rzecz najemców budynku przy ulicy Stróżowskiej 11;
 • zawarto umowę o partnerstwie z wojewodą małopolskim na realizację projektu „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy z I wojny światowej położonych na terenie Gorlic (…) oraz powiatów gorlickiego (…)”;
 • przedłużono czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2016 roku. Opłaty pozostają bez zmian;
 • przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” umożliwiającego na działkach 692/2, 692/4, 692/6 realizację budynków o trzech kondygnacjach, a nie dwóch, jak dotychczas;
 • odwołano darowiznę dla Województwa Małopolskiego dla działek przy ul. Garncarskiej,  i wyrażono dokonanie darowizny dla innej działki przy tej samej ulicy. Jest to związane z uregulowaniem sytuacji prawnej drogi i skrzyżowania przy ulicy Stawiska;
 • nabyto na rzecz Miasta własności nieruchomości o powierzchni 0,0032 ha przy ul. Kościuszki bocznej z przeznaczeniem na teren zajęty pod drogę;
 • określono kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice. Kryteria dotyczą przyjęć kandydatów spoza obwodu danej szkoły w miarę wolnych miejsc (uczniowie z obwodu danej szkoły mają pierwszeństwo i są przyjmowani bez jakichkolwiek kryteriów);
 • przystąpiono do projektu pn. „Małopolska Liderem E-usług w administracji”. Projekt umożliwia dofinansowanie w wysokości 75% wdrożenie:
  – Elektronicznego Urzędu (załatwianie spraw przez obywateli bez wychodzenia z domu);
  – Elektronicznego obiegu dokumentów (zwiększenie efektywności przesyłanych informacji);
  – wprowadzenie płatności internetowych oraz wpłatomatu w Urzędzie;
  – dodanie kolejnych warstw cyfrowych na portalu mapowym miasta;
  – systemu powiadamiania mieszkańców w sytuacjach alarmowych czy powiadamiania o zbliżających terminach płatności;
  – systemu obsługi głosowania przez internet Budżetu Obywatelskiego;
 • uchwalono plany pracy Komisji Rady Miasta;

Tomasz Szczepanik