INTERPELACJE X SESJA 2015-06-25

 

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i możliwością goszczenia w Gorlicach uczestników zza granicy przedstawiam pomysły na dobre przyjęcie gości oraz promocję Miasta:

– jakiekolwiek materiały wykonane w języku, którym posługują się goście;
– spotkanie integracyjne na Rynku i prezentacja Gorlic;
– małe suweniry które goście wezmą ze sobą, kojarzące się z Gorlicami, a w nich kilka ciepłych słów w różnych językach, aby zostały na długo w ich pamięci;
– rodziny przyjmujące gości mają im zapewnić w niedzielę spędzenie czasu w ciekawy sposób. Jeśli jednak rodzina nie ma pomysłu, można na ten dzień zaproponować ciekawe sposoby spędzania czasu, bądź zorganizować wspólne spędzanie czasu;
– przygotowanie folderu w wersji papierowej i elektronicznej, aplikacji na smartfony, informujących o ciekawych miejscach w naszej okolicy;
– umożliwienie uczestnikom ŚDM bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej;
– zapewnienie bezpłatnych karnetów dla uczestników SDM na wejście m.in. do muzeum, na basen;
– zaproszenie w formie filmu na kanale YouTube z udziałem Burmistrza, młodych ludzi, w którym w różnych językach wyrażamy chęć przyjęcia uczestników ŚDM i czekamy na nich w Gorlicach;
– ustawienie w ważnych punktach Miasta informacji, drogowskazów w języku naszych gości;
– zorganizowanie jarmarku regionalnego – prezentacja regionalnej kuchni, rękodzieła, itp.;
– warto wspomnieć o Bitwie pod Gorlicami, szczególnie pod kątem określania jej jako „Małe Verdun”;
– zorganizowanie konkursu dla uczestników na najlepsze wspomnienie z Gorlic w formie filmiku, kolarzu, zdjęcia, pocztówki – który uczestnik będzie miał najwięcej udostępnień, polubień otrzyma nagrodę;

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
Pragnę podziękować za przedstawione pomysły. Zapewniam, że podczas prac związanych z organizacją przedsięwzięcia zostaną one wzięte pod uwagę i w miarę możliwości finansowych oraz wymogów organizatora, tj. Diecezji Rzeszowskiej, przyjęte do realizacji.

Poparłem Interpelację Radnego Czesława Gębarowskiego (podpisali się też pod nią Radni Lucyna Jamro, Mateusz Koszyk i Adam Piechowicz) dotyczącą określania w przetargach wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, powołania funduszu szkoleniowego, ustalenia gwarancji zatrudnienia po odbytym szkoleniu oraz stypendiów zagranicznych. Poniżej treść tej Interpelacji:

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący !

1. Działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc pracy, dobrych miejsc pracy,

dobrej współpracy z przedsiębiorcami są sprawą oczywistą i nie trzeba ich uzasadniać.

Znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych daje możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia.

Ustawa przewiduje też utworzenie funduszu szkoleniowego. Zwracam się do Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady o podjęcie działań, aby na terenie Powiatu Gorlickiego wspólnie Gminy i Starostwo Powiatowe opracowały i stosowały kodeks dobrych praktyk przy realizacji zamówień publicznych, którego elementem powinny być wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników.

2. Już ponad  dwa lata temu  interpelowałem  o  doprowadzenie  do  podpisania porozumienia pomiędzy  pracodawcami,  a  szkołami  ponadgimnazjalnymi  i  Starostwem Powiatowym w Gorlicach przy udziale Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na szkolenie w określonych zawodach z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu szkoły, studiów.

W sprawie zorganizowania spotkania z pracodawcami zaprezentowania im Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, a następnie przedstawienie propozycji współpracy rozmawiałem z poprzednim i obecnym Starostą Gorlickim. Pomysł uznany za dobry, jakoś nie może się zmaterializować. Proszę o działania w tej sprawie.

3.  Obecni właściciele Glinika powołali fundację, której celem są między innymi
stypendia edukacyjne dla uczniów szkół od podstawowych do ponadgimnazjalnych, stypendia
studenckie, a także roczne stypendia z nauką w Collegium w Anglii. Na pięcioro dzieci
podejmujących od lipca naukę w Anglii, dwoje to dzieci pracowników Glinika.

Uważam, że jest to kolejny temat do podjęcia na forum Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA

W odpowiedzi na Pańską interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 25 czerwca 2015 roku uprzejmie wyjaśniam iż w dacie 23 lipca 2015 roku zwróciłem się do Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z propozycją organizacji spotkania w tematach poruszanych przez Pana w interpelacji z dnia 25 czerwca 2015 roku.

W przypadku wyrażenia chęci spotkania przez powyższe gremia, zostanie Pan poinformowany o dacie spotkania oraz zaproszony do udziału.

Burmistrz Rafał Kukla przekazał do Czesława Rakoczego, Przewodniczącego Związku Gmin Ziemi Gorlickiej oraz do Starosty Gorlickiego Karola Górskiego pismo o treści:

W związku z interpelacją Radnego Rady Miasta Gorlice Pana Czesława Gębarowskiego zwracam się z prośbą o opinię dotyczącą organizacji spotkania przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przedstawicieli Miasta Gorlice oraz przedstawicieli Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w następujących tematach:

  1. Opracowania wspólnego kodeksu dobrych praktyk przy realizacji zamówień publicznych,
    którego celem byłyby m.in. wymagania dotyczące zatrudniania pracowników przy realizacji
    zamówienia.
  2. Podjęcia współpracy z Fundacją TDJ należącą do Grupy TDJ. której celem działalności jest m.in.
    inwestowanie w edukację i rozwój dzieci i młodzieży.

Ponadto proszę o Państwa opinię w przedmiocie organizacji spotkania przedstawicieli pracodawców z terenu Powiatu oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych w przedmiocie propozycji współpracy w zakresie tworzenia kierunków kształcenia adekwatnych do zapotrzebowania na rynku pracy.