XVII SESJA RM 2016-01-28 – zaproszenie

28 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 (czwartek) rozpocznie się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice w sali obrad im. Wojciecha Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16.12.2015 do 15.01.2016 r.
4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Miasta.  
5. Informacja Burmistrza Miasta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach dotyczących naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za okres od 1.07.2014 r. do 31.12.2015 r.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
 • sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Stróżowskiej 11 w Gorlicach,
 • zawarcia przez Miasto Gorlice umowy partnerskiej z Wojewodą Małopolskim w sprawie realizacji projektu pn. ”Rewaloryzacja wybranych cmentarzy z I wojny  światowej położonych na terenie Gorlic, Limanowej oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym”,
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”,
 • zgody na odwołanie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Garncarskiej,
 • dokonania darowizny nieruchomości gruntowej położonych w Gorlicach przy ul. Garncarskiej,
 • nabycia na rzecz Miasta Gorlice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych  w Gorlicach przy ul. Kościuszki – boczna,
 • określenia kryteriów rekrutacji dla klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Małopolska Liderem E-usług w administracji,
 • uchwalenia planów pracy Komisji na 2016 rok.

7. Interpelacje Radnych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.