XXXIII SESJA RM 2017-03-30

Złożyłem wniosek o uporządkowanie infrastruktury drogowej dotyczącej umieszczania znaków drogowych na chodnikach oraz o poszerzenie jezdni przy zjeździe z ronda w kierunku wyjazd na obwodnicę w Gliniku (tutaj).

Po raz pierwszy obradowaliśmy na odnowionej sali obrad. Poza remontem zmieniono układ a dla mieszkańców otworzono galerię piętro wyżej, z której mają lepszy widok na salę obrad. Dzięki nowemu układowi miejsc dla radnych i burmistrza zainteresowani dziennikarze mają lepszą możliwość tworzenia materiałów wideo czy fotografowania bez przemieszczania się (wystarczy zająć miejsce pośrodku sali).

Burmistrz przedstawił informacje o prowadzonych rozmowach w sprawie możliwości wykonania wyjazdu w okolicy przejścia dla pieszych z Galerii Parkowej, co spowoduje, że będzie można także rowerem dojechać z Glinika aż do obiektów sportowych bez konieczności przejeżdżania przez drogę krajową.

Przedstawiono Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice umożliwiający podjęcie działań gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych pozwalających na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Objęto programem Centrum Miasta i Glinik.

Podjęto także między innymi uchwały:

– Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Patrząc z zewnątrz można odnieść wrażenie, że ta uchwała ma tylko charakter kosmetyczny. Jeśli jednak spojrzymy szerzej na te zmiany, należy zauważyć, że likwidacja gimnazjów powoduje usunięcie jednego rocznika ze szkół miejskich, co realnie może wpłynąć na uszczuplenie funduszy przekazywanych na utrzymanie szkół z budżetu Państwa i oczywiście przełoży się na miejsca pracy. Jakiś czas temu burmistrz z kierownictwem wydziału Oświaty przedstawił propozycję połączenia szkół i przedszkoli. Dobrze, że my jako Rada przyjęliśmy uchwałę połączenia szkół z przedszkolami, bo dzięki temu w miejsce jednego rocznika gimnazjalistów istnieje możliwość utworzenia oddziałów przedszkolnych albo w budynku przedszkola lub szkoły. W ostatnim czasie zmieniły się też zasady przyjmowania do przedszkoli. Teraz Miasto ma obowiązek przyjąć do przedszkola miejskiego każde dziecko od 3 roku życia, a połączenie szkół z przedszkolami umożliwi w miarę potrzeb sprostać tym zadaniom.

– Ustalono kryteria rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, które są w kompetencji Rady Miasta.

– Przystąpiono do realizacji programu pozwalającego na dofinansowanie dla mieszkańców zakupu i montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz programu umożliwiającego dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania.

– wyrażono zgodę na zamianę budynków przy ul. Michalusa 18 z budynkiem przy ul. Bieckiej 9B, co powoduje przeniesienie rehabilitacji z budynku przy ul. Michalusa 18 do budynku przy ul. Jagiełły 10 oraz wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego z ul. Słonecznej do tzw. przychodni przy ul. Michalusa 18. W budynku przy ul. Bieckiej 9B zostaną ulokowane organizacje i stowarzyszenia, które między innymi w obecnie chwili znajdują się w budynku przy Jagiełły 10.