XXI SESJA RM 2016-05-30

Na początku sesji poseł na Sejm Barbara Bartuś przedstawiła najczęstsze problemy mieszkańców Miasta, z którymi zgłaszają się do jej biura poselskiego. Pani poseł mówiła o problemie braku miejsc pracy. Ten problem można rozwiązać przy towarzyszeniu zwiększania ilości połączeń drogowych Gorlic z innymi regionami Polski. Wspomniała też o programie 500+, o zmianach w zasadach naliczania emerytur oraz o pracach nad obniżeniem wieku emerytalnego.

Podjęto następujące uchwały:

– zmieniono uchwałę Budżetową Miasta Gorlice: dochody zwiększono z otrzymanej dotacji celowej (30.000 zł) na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z prowizji od PZU otrzymanej dla MZS nr 4 (4.594 zł), z tytułu ubezpieczeń młodzieży szkolnej, przyznanej dotacji z WFOŚiGW (57.200 zł) na zadanie „Kształtowanie podstaw proekologicznych wśród mieszkańców Gorlic poprzez działania informacyjno-edukacyjne”, natomiast wydatki przeznaczono na wykonanie nawierzchni  przy łączniku Biechońskiego i Kwiatowej (62.668 zł), wykonanie barierek przy MZS nr 4 (4.594 zł), na działania związanych z programem rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholowych.

– zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową związaną z wpisaniem Restauracji Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego.

– wyrażono zgodę na umorzenie zaległości w kwocie 98.469,97 zł od dłużnika Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Wyszyńskiego 35 za koszty związane z remontem budynku po pożarze w 2009 roku.

– upoważniono burmistrza do zamiany nieruchomości: lokalu nr 1 przy ul. Michalusa 18 na budynek położony przy ul. Bieckiej 9B, stanowiący własność Powiatu Gorlickiego. Zamiana ta pozwoli na zorganizowanie wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w budynku byłej przychodni przy ul. Michalusa, a Miasto Gorlice zyska miejsce dla stowarzyszeń w byłym budynku Urzędu Skarbowego.

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu przy ul. 3 Maja 26  dla firmy Marek Bulanda RUBI;

– zmieniono uchwałę w sprawie zbiórki odpadów komunalnych pod kątem zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz o ustaleniu sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez odbiorców odpadów.

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek przeznaczonych na usytuowanie tymczasowego garażu przy ul. Konopnickiej i Chopina.

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” pod kątem zmiany przeznaczenia działki nr 658/9 na budownictwo mieszkaniowe.

– udzielono rekomendacji w ocenie zasobów pomocy społecznej Miasta Gorlice za 2015 rok.

– w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1.

– przyjęto „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018” polegający na finansowaniu młodym dziewczynom w wieku 13 lat szczepionki przeciw wirusowi HPV.

– w sprawie podpisania umowy partnerskiej oraz realizacji projektu „E-zasoby małopolskich gmin”, dzięki któremu większa ilość dokumentów będzie mogła być przekazywana elektronicznie i w szybszy i bezpieczniejszy sposób niż dotychczas.

– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.