VII SESJA RM 2015-03-26

Podczas kolejnej sesji podjęto następujące uchwały:

– udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego na organizację imprez kulturalnych przez Dom Karwacjanów i Gładyszów  w kwocie 8500 zł. Pieniądze te są zabezpieczone w budżecie;

– wyrażono zgodę na sprzedaż działki nr 79/6 o powierzchni 0,0802 ha. Działka ta jest przyległa do działki nr 80 i nie może być przeznaczona pod zabudowę jako odrębna, dlatego zasadnym jest sprzedaż właścicielowi przyległej działki.

– określono wzory deklaracji, metodę opłat dotyczącą pobierania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Zmiany wynikają z ustawy, która uległa zmianie. DOTYCHCZASOWE OPŁATY ZA ŚMIECI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

– przyjęto program opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice. Corocznie Rada Miasta musi podjąć uchwałę dotyczącą wspomnianego programu, który obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Na realizację programu przeznaczono 41.000 zł.

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4”:

 • działka 26/24 i 26/25 były przeznaczone dla kolei. W związku ze sprzedażą przez kolej tych działek obecny właściciel chce przeznaczyć tereny na działalność produkcyjno-handlową;
 • działka nr 220 przy ulicy Zielonej na działkę budowlaną;
 • działka nr 57/4 przy ulicy Granicznej na działkę budowlaną;
 • działka nr 251/2 przy ulicy Granicznej na działkę budowlaną;

– przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2”:

  • działka 2457/1 i 2457/2 przy ulicy Łokietka na działkę budowlaną;
  • działka 227 przy ulicy Biechońskiego na działkę budowlaną;

– zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 3”:

  • dotyczy działki na terenie byłego placu targowego przy ulicy Ogrodowej. Zmiana dotyczy umożliwienia dostosowania planu do bryły projektowanego budynku handlowo-usługowego;

– udzielono pomocy finansowej na realizację dokumentacji dla budowy chodnika przy ulicy Węgierskiej (w okolicach szpitala „geriatrycznego”) na kwotę 10.000 zł.

– wprowadzono zmiany do Budżetu na 2015 rok. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 428.449 zł (głównie z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa), a zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 322.883 zł (fundusze przeznaczono głównie dla MZK, realizację programu Comenius w MZS nr 4, renowację parkietu w MZS nr 6, zakup pojemników na surowce wtórne, na realizację obchodów 100-rocznicy Bitwy pod Gorlicami – Cmentarz nr 91, dla realizacji pokazu trójwymiarowego światło, dźwięk i obraz „Mapping Ściana pamięci”, na realizację projektu „Festiwal literacki im. Zygmunta Haupta” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, na organizację imprez sportowych towarzyszących obchodom 100 rocznicy Bitwy pod Gorlicami, na opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika przy ulicy Węgierskiej, na zakup minikoparki gąsienicowej, na dofinansowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego dworu Karwacjanów). Nie przyznano funduszy na dofinansowanie samochodu dla Policji oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego. W związku z tym deficyt miasta zwiększa się  o kwotę 751.332 zł.

– zmieniono Wieloletni Plan Prognozy Finansowej – zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta (m.in. z powodu otrzymania finansów na projekt „Uczenie się przez całe życie” -COMENIUS dla MZS nr 4 oraz otrzymania finansów na projekt dla MOPS-u „Daj sobie szansę Tobie też się uda” – przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy i wyrównywanie szans pracowników).

– wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Miasta Gorlice w drodze darowizny prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Chopina w Gorlicach – drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych.

– ustalono obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek funkcjonujących jako tzw. „ogródki działkowe” przy ulicy Parkowej.

– przyjęto zadanie związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, w tym konserwacji bramy wejściowej na cmentarz wojenny nr 91.