V SESJA RM 2015-01-29

Podczas tej sesji uchwalono:

– zatwierdzenie budżetu na 2015 rok
Dochody budżetu ustalono na 80 492 563 zł (dochody bieżące 68 620 328 zł, dochody majątkowe 11 872 235 zł).
Wydatki natomiast ustalono na 86 422 707 zł (wydatki bieżące 65 293 717 zł, wydatki majątkowe 21 128 990 zł).
Deficyt wynosi 5 930 144 zł, który ma być sfinansowany z kredytów i pożyczek, wolnych środków finansowych pochodzących z rozliczeń za lata poprzednie.

Podczas dyskusji powiedziałem, że jako nowi radni PiS mieliśmy mały udział w projektowaniu budżetu, ale dajemy kredyt zaufania burmistrzowi z nadzieją, że kształt przyszłorocznego budżetu będzie obejmował potrzeby między innymi naszego osiedla (remont ulicy Krasińskiego, budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego). Moje słowa spotkały się z zaskakującym poruszeniem radnych Krzysztofa Wrońskiego i Michała Diducha, którzy stwierdzili, że każdy mógł wnosić pomysły do budżetu i wnioski Lucyny Jamro z PiS zostały wprowadzone. Odpowiedziałem na to, że owszem ten pomysł wszedł, ale inne (m.in. plac zabaw przy ul. Krasińskiego) zostały usunięte. Stąd stwierdzenie, że mieliśmy mały wpływ, było zasadne, bo jeden projekt na tle wielu innych to nie jest dużo.

Burmistrz obiecał, że budowę placu zabaw przy ulicy Krasińskiego, który ma służyć uczniom szkoły Podstawowej nr 4 oraz mieszkańcom, wliczy w projekt z funduszy zewnętrznych. Jeśli nie uda się zrealizować inwestycji w tym roku, będzie budowa w przyszłym.

Liczę również na to, że w przyszłym roku obietnice remontu ulicy Krasińskiego zostaną wprowadzone do budżetu.

– zatwierdzenie nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków

Nowe stawki kształtują się następująco:
Dostarczenie wody zł/m3
Gr. I  odbiorców: 3,88 zł (4,19 zł brutto)
Gr. II odbiorców: 3,92
Odprowadzanie ścieków zł/m3
Gr. I  odbiorców: 3,77 zł (4,07 zł brutto)
Gr. II odbiorców: 3,83 zł
Opłaty abonamentowe:
Dostarczenie wody zł/m3
Dla wszystkich odbiorców: 3,50 zł/odbiorcę/miesiąc (3,78 zł/odbiorcę/miesiąc brutto)

Nikt nie lubi podwyżek, jednak były one nieuniknione. Wydaje się, że rozbudowująca się sieć wodno-kanalizacyjna, powinna przynosić większe zyski. I tak ma być według Dyrektora MPGK, ale za jakiś czas, gdy zostanie podłączonych więcej odbiorców. Warto też podkreślić, że stara instalacja zbudowana w latach 60-tych, wymaga sporych nakładów. Na szczęście podwyżka wynosi tylko 0,42 zł na 1m3.

Gdyby Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie podwyżek, one i tak zostałyby wprowadzone. W myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 24, ust. 8  mówi, że jeśli rada miasta nie podejmie uchwały, w 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf wejdą one w życie.

– przyjęto projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023

W trakcie roku nastąpi możliwość wnoszenia poprawek do tego planu, gdyż jest dokument „żywy” i może ulegać zmianom. Wówczas zaproponuję, aby  w prognozie znalazł się remont ulicy Krasińskiego.

–  udzielono pomoc finansową Powiatowi Gorlickiemu na realizację budowy „Północnego obejścia Gorlic” (przebudowa ulicy Sikorskiego, budowa kanalizacji deszczowej ulicy Wyszyńskiego, Michalusa)

– udzielono pomoc finansową Powiatowi Gorlickiemu na realizację przebudowy ulicy Krakowskiej i Zamkowej

–  udzielono pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w wysokości 25% wysokości zadania dotyczącego opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej (ulica Węgierska) z możliwością budowy dodatkowego pasa przy skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i Kościuszki.

–  wyrażono zgodę na nabycie w drodze wykupu i darowizny działek na rzecz Miasta z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 przy ulicy Bieckiej, czyli dojazdu do Strefy Aktywności Gospodarczej 2.

– wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gorlicach przy ulicy Wyszyńskiego 35 dla Państwa Teresy Czyżykiewicz, Wiesława Szury (sklep Zaciszek) na okres kolejnych 3 lat.

–  wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Gorlicach przy ulicy Jagiełły 10 dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich bliskich ze szczególnym uwzględnieniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane „PATRONUS” na okres kolejnych 3 lat.

–  wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki przy ulicy Chopina o powierzchni 15m2 na usytuowanie tymczasowego garażu oraz działki o powierzchni 306m2 przy ulicy Pułaskiego z przeznaczeniem na uprawę warzyw, na okres kolejnych 3 lat.

– wyrażono zgodę na zmianę zagospodarowania terenu:

Działki nr 2546/2 przy ulicy Łokietka – z działki rolnej nabudowaną

Działki nr 2353/1 przy ulicy Węgierskiej – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

Działki nr 2288/14 przy ulicy Węgierskiej – z przeznaczeniem na działalność komercyjną

– powołuje się w skład Komisji Budżetu i Finansów radnego Adama Piechowicza oraz radną Marię Ludwin

Ważnym punktem było wydanie oświadczenia radnych Rady Miasta Gorlice będące sprzeciwem wobec działań Rady Powiatu zmierzających do połączenia m.in. Zespołu Szkół Ekonomicznych z Zespołem Szkół Technicznych. Takie połączenie w konsekwencji doprowadzi do zlikwidowania jednej ze szkół.

Łatwo jest szkołę zlikwidować, trudniej będzie ją powołać na nowo za kilka lat. Sytuacja demograficzna powoduje, że w szkołach ponadgimnazjalnych jest coraz mniej uczniów, ale ten trend kiedyś się zatrzyma. Oczywiście, to wymaga większych nakładów na Oświatę, ale co z tego, jeśli teraz na Oświacie się zaoszczędzi i zrobi się jedną dróżkę więcej, a spowoduje się, że uczniowie chcący kształcić się np. w kierunkach ekonomicznych uciekną z Gorlic do innych miast. Kto w tym mieście pozostanie, jeśli my pozwolimy, że ludzie już w wieku 15 lat stąd wyjeżdżali za nauką. Wystarczy, że tyle osób wyjeżdża za pracą. Cieszyć się jeszcze można, że wiele osób pracuje poza Gorlicami, ale chce jeszcze w Gorlicach mieszkać (sam należę do takiej grupy). Kto ma o to zadbać, żeby zatrzymać ludzi młodych tutaj. Powiem więcej: ludzi tych należy zachęcić nie tylko ofertą nauki w Gorlicach, ale także ofertą pracy.