LI SESJA 2018-06-21

Jednym z tematów dzisiejszej sesji była sprawa udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta Gorlice.

Klub Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o nie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta. Opinię w tej sprawie  wygłosił podczas sesji przewodniczący klubu PiS radny Adam Piechowicz:

„Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy jest wybierany przez ogół mieszkańców w bezpośrednich wyborach powszechnych i posiada atrybut władzy, który głównie podlega ocenie co 4 lata w wyborach powszechnych przez wyborców. Rada Miasta jako organ uchwałodawczy nie posiada narzędzi oceny pracy burmistrza oprócz corocznego absolutorium z tytułu wykonania budżetu, które nie jest do końca obiektywne, ponieważ jest tylko oceną finansową. Natomiast oprócz rachunku ekonomicznego jest jeszcze ocena celowości, zasadności i skuteczności wydawania środków pieniężnych w wymiarze społecznym. A ta już nie jest jednolita. Ponieważ duże zatroskanie budzi wśród mieszkańców sprawa budowy nowego cmentarza przy ulicy Dukielskiej, gdzie przez trzy i pół roku, pomimo różnych podjętych działań i różnych pertraktacji, sprawa jest jakby na etapie początkowym. Występuje także bardzo niska jak na Miasto Gorlice realizacja dochodów z majątku – jest to około poziom 55%. Na bardzo niskim poziomie były wydatkowane środki na inwestycje w 2017 roku, jest dużo niezrealizowanych inwestycji na kwotę około sześćset tysięcy złotych z poprzedniego roku. Wydanie pieniędzy na ekspertyzę z remontu Rynku niczemu się nie przysłużyło, lepiej byłoby je spożytkować na naprawę odcinka drogi, na przykład ulicy Mickiewicza. W kwestii przetargu na śmieci też występuje duży dysonans, ponieważ pertraktacje w sprawie wywozu śmieci i znalezienie oferty trwało około trzy miesiące a decyzję o podjęciu uchwały w tej sprawie przekazano radnym w ostatniej chwili, kiedy już nie było czasu na konsultacje. Burmistrz w swoich uprawnieniach ma możliwości wydawania decyzji, jednakże wydawane decyzje o bardzo ważnych sprawach dla mieszkańców powinny być szeroko konsultowane, a taką na pewno nie była decyzja środowiskowa o tzw. spalarni odpadów w dzielnicy Glinik. W sprawie konsultacji zrobiono minimum i wydano decyzję, która budzi sprzeciw mieszkańców, nie mówiąc o tym, że nie konsultowano tego z Radą Miasta. Sprawa Zachodniej Obwodnicy także podzieliła mieszkańców naszego miasta, ponieważ praktycznie także bez żadnych konsultacji postawiono mieszkańców przed faktem dokonanym, zwłaszcza tych, których sprawa dotyczy. Ciągła reforma Urzędu Miejskiego także oprócz wymiarów finansowych nie przynosi wymiernych efektów. Co prawda budżet miasta wynosi ok. sto milionów złotych, w tym jednakże są środki rządowe 500+ w kwocie ok. szesnastu milionów złotych. Wobec powyższych faktów, klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gorlice proponuje nie udzielić absolutorium za rok 2017.”

 

Kolejną sprawą ważną było podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gorlice na lata 2017-2032”.  Uchwała została zdjęta z porządku obrad.

Uchwała miała być podejmowana kilka miesięcy temu, jednak radni Lucyna Jamro i Tomasz Szczepanik złożyli wnioski o zmianę w zapisach tego planu. Wnioski o zmianę miały dotyczyć zablokowania ewentualnego przyzwolenia w tym planie na budowę tzw. spalarni paliwa alternatywnego. Te zmiany zostały uwzględnione prawie w całości. Wówczas zabrakło w naszych wnioskach jeszcze kilku zmian, jakie zasugerował członek „Towarzystwa na rzecz Ziemi” Paweł Głuszyński, który wielokrotnie bronił mieszkańców w różnych częściach kraju przed budową spalarni odpadów. Te zmiany w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła Lucyna Jamro. Po odniesieniu się do propozycji tych zmian uchwała wróci pod obrady Rady Miasta.

Tomasz Szczepanik