RADNI NIE CHCĄ PUBLIKOWANIA JAK GŁOSUJĄ

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dnia 31-03-2016 roku radni uchwalili między innymi Regulamin Rady Miasta.

Główną przesłanką zmian w Regulaminie Rady Miasta było dostosowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.

W czerwcu 2015 roku z grupą radnych wnieśliśmy kilka propozycji zmian w Regulaminie Rady Miasta,  w których była też cytowana przed chwilą zaproponowana przeze mnie zmiana. Zanim wnieśliśmy inicjatywę uchwałodawczą, nasze pomysły były weryfikowane poprzez rozmowę z wieloma radnymi. Na etapie rozmów nasze pomysły cieszyły się aprobatą zdecydowanej większości radnych. Pokłosiem naszej inicjatywy uchwałodawczej było powołanie w czerwcu 2015 roku Komisji Statutowej, której pracami kierowałem. W toku prac komisji wniesiony pomysł o publikowaniu głosowania przez poszczególnych radnych został odrzucony przewagą jednego głosu. Korzystając z możliwości wniesienia poprawki w trybie zgodnym z par. 35 Regulaminu Rady Miasta zdecydowałem się poddać zaproponowany pomysł osądowi wszystkich radnych.

Ten zapis pozwala na zwiększenie transparentności, przejrzystości i jawności działań Rady Miasta. Ponadto w pełniejszy sposób pozwala spełnienie obowiązków ustawowych i wynikających z Regulaminu Rady Miasta: Par. 35 ust. 3 pkt d) i e) czyli Radny ma obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami oraz ich organizacjami poprzez:
d) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
e) informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie.

Wiele Rad Miast ujawnia sposób głosowania na swoich stronach internetowych. Stanowi to o dobrej kulturze jawności i udostępniania jawnych informacji. Obecny stan, moim zdaniem, jawność w tej kwestii traktuje z przymróżeniem oka. Można określić, że głosujemy jawnie, ale w konsekwencji nikt nie wie jak, co prowadzi do różnych nieścisłości. Oczywiście wprowadzenie tej poprawki wymaga od radnych odwagi, ale żyjąc w 21 wieku, w którym dostęp do informacji a szczególnie do informacji publicznej w Internecie jest czymś naturalnym i 27 lat w społeczeństwie demokratycznym tej odwagi gorliczanie od swoich radnych mogą oczekiwać.

Za przyjęciem tej poprawki głosowało 7 radnych, przeciw było 9 radnych, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Radni zdecydowali więc, że nie chcą publikować informacji o tym jak głosują.

Wcześniej ten temat podejmowałem w artykule dostępnym tutaj.