Program Skutecznego Rozwoju Gorlic

PROGRAM SKUTECZNEGO ROZWOJU GORLIC

Kandydata na Burmistrza Miasta Gorlice

Tomasza Szczepanika

SKUTECZNA WSPÓŁPRACA

rozwój dialogu społecznego, współpraca z mieszkańcami: program powstał w oparciu o rozmowy z mieszkańcami i odpowiada na ich potrzeby – powodzenie realizacji zadań dla mieszkańców zależy od dobrej współpracy z sąsiednimi gminami, powiatem czy na samorządem na wyższych szczeblach. Jako przedstawiciel Małopolskiego Ruchu Samorządowego mogę śmiało stwierdzić, że taka współpraca jest realna, ponieważ członkowie MRS zajmują od lat ważne i odpowiedzialne stanowiska w okolicznych samorządach, posiadają ogromne doświadczenie i przez lata udowodnili, że potrafią współpracować w imię rozwoju naszego regionu.

– utworzenie grupy ekspertów – czerpanie z wiedzy i doświadczenia osób, którzy osiedlili się w różnych zakątkach Polski czy Świata i zechcą podpowiedzieć dobre rozwiązania dla Gorlic. Niezmiernie cenny będzie także głos seniorów – osób, którzy swoim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w różnych branżach mogliby wnieść ważny głos w dyskusji nad sprawami Miasta czy kształtować opinie do projektów uchwał.

– powodzenie działań samorządu zależy od dobrej współpracy Burmistrza z Radą Miasta. Ważny dla dobrej współpracy jest sposób komunikacji, która na pewno nie powinna odbywać się za pomocą mediów czy listów otwartych. Brak odpowiedniej współpracy powoduje, że każda ze stron niepotrzebnie skupia się na konflikcie a istota sprawy schodzi na plan dalszy, co powoduje wydłużanie czasu załatwiania istotnych spraw dla Miasta. Dlatego jako burmistrz będę zabiegał o to, aby ważne sprawy dla Miasta i jego mieszkańców czy sytuacje sporne były rozstrzygane w sposób merytoryczny i odpowiednio wcześniej trafiały do przedmiotowych komisji, czy podczas sesji Rady Miasta, na których obecność burmistrza jest konieczna. Burmistrz musi znaleźć porozumienie z każdym radnym.

zwiększenie roli Gorlic w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

 

SKUTECZNE BEZPIECZEŃSTWO

zwiększenie efektywności reagowania na zdarzenia niebezpieczne – monitoring wizyjny obsługiwany całodobowo z natychmiastową interwencją. Niezmiernie ważne jest poczucie bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania, dlatego należy zwiększyć efektywność reagowania na zdarzenia niebezpieczne. Sama obecność kamer rejestrująca zdarzenia jest niewystarczająca. Doprowadzę do tego, aby po drugiej stronie kamery przez całą dobę czuwał operator, który na bieżąco będzie reagował na zdarzenia. W Polsce znane są przypadki nie tylko łapania na gorącym uczynku, ale również sytuacje ratowania życia dzięki operatorowi, który wezwał odpowiednie służby do zdarzenia.

 

SKUTECZNA GOSPODARKA

– budowa cmentarza – jak najszybsze doprowadzenie do możliwości pochówków na nowym cmentarzu w Sokole jest sprawą priorytetową. Nie można doprowadzić do zaburzenia ładu na obecnym Cmentarzu Komunalnym. Niestety trudno powiedzieć, czy partnerstwo publiczno-prywatne ma szansę powodzenia przy tej inwestycji, te działania trzeba jak najszybciej sfinalizować przy udziale innych gmin, które korzystają z gorlickiego cmentarza.

zwiększenie zasobów mieszkaniowych.

– zwiększenie dochodów własnych Miasta oraz ograniczenie jego zadłużenia m.in. poprzez:

tworzenie warunków dla inwestorów do rozwoju ich firm zachęcających do tworzenia nowych miejsc pracy;

– sprzedaż działek inwestycyjnych w obszarze strefie aktywności gospodarczej nr 2;

utworzenie inkubatora przedsiębiorczości – rozwijające się firmy potrzebują kooperantów, dlatego też podejmę działania zmierzające do powołania inkubatora przedsiębiorczości, który stworzy odpowiednie warunki do powstawania małych firm, także tych związanych z branżą IT.

pozyskanie dużego inwestora dla Gorlic jest mało realne z uwagi na brak dużych terenów inwestycyjnych. Wyodrębnienie dużych terenów inwestycyjnych, które liczyłby ok 40 ha możliwe jest tylko na ternie gmin naszego powiatu. To zadania dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, z którym trzeba podjąć realną współpracę..

– utworzenie na początku kadencji listy priorytetowych zadań inwestycyjnych i remontowych;

wspólny zakup usług (np. energii elektrycznej i gazowej) na szczeblu kilku gmin – mniejsze koszty pozyskania usług.

utworzenie centrum badawczo-rozwojowego – czy Miasto Światła nie powinno podjąć starań w celu powołania takiego centrum a przynajmniej jego filii w zakresie badań nad nowymi technologiami dla wydobycia ropy i narzędzi i osprzętu wiertniczego? Stara technologia pozwoliła na wydobycie tylko w ok. 30 % zasobów ropy na naszym terenie. W tym celu podejmę rozmowy z właścicielami „Glinika” i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju.

– wnioskowanie do powiatu o tworzenie oferty edukacyjnej umożliwiającej podjęcie pracy w gorlickich firmach po zakończeniu edukacji (m.in. z branży IT, operatorzy maszyn, pielęgniarki). Miastu zależeć powinno na tym, aby szkoły ponadpodstawowe rosły w siłę – to zwiększa szansę na przypływ młodych ludzi do miasta – uczniowie szkół ponadpodstawowych generują w Gorlicach wzrost usług, komunikacji, handlu.

rafineria – rozwiązanie problemu Rafinerii możliwe jest tylko przy udziale rządu. Będę zabiegał i prosił parlamentarzystów o pomoc w przejęciu Rafinerii przez Skarb Państwa i o rekultywację jej terenów.

odejście od budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów tzw. spalarni śmieci – spalarnie odpadów powinny być budowane w oparciu o plany dla gospodarki odpadami komunalnymi opracowanymi dla województwa małopolskiego.

Uważam, że 4,5 ha terenu jaki posiada firma EMPOL to za  mało aby zrealizować taką inwestycję wraz ze strefami ochronnymi blisko terenów mieszkalnych.

W Austrii pozwolenie na budowę spalarni odpadów wydawane są na szczeblu federalnym. Burmistrz w zakresie wydania decyzji środowiskowej i starosta w zakresie wydania pozwolenia na budowę to zbyt niski poziom dla właściwej gospodarki odpadami w skali Polski. Efekty tego recyklingu odpadów niemalże z całej Europy widać przez pożary, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Polski. Miejsce gromadzenia odpadów powinno być zlokalizowane z dala od jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych. Natomiast istnieje możliwość zbiórki i recyklingu odpadów nadających się do przetwarzania przez specjalnie powołaną do tego celu międzygminną spółkę komunalną. Powołanie takiej spółki zaproponuję gospodarzom gmin powiatu gorlickiego po przeprowadzeniu analiz prawnych i finansowych.

– utworzenie strefy ochronnej dla mieszkańców Glinika od części przemysłowej Miasta.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

darmowa komunikacja miejska (dla uczniów i rodzin z karty dużej rodziny, seniorów).

– ekologiczny i ekonomiczny tabor miejskiej komunikacji autobusowej, zwiększenie ilości kursów.

– utworzenie linii 0 w dni świąteczne, kursującej w pętli po wszystkich osiedlach w mieście.

budowa łącznika os. Zawodzie z os. Magdalena wraz z mostem na rzece Ropie – ustalenie rozsądnego przebiegu tej drogi doprowadzi do zmniejszenia korków dzięki rozbiciu strumieni ruchu pojazdów.

– dążenie wraz z innymi samorządami do budowy południowej obwodnicy Gorlic.

– dążenie wraz z innymi samorządami do połączenia Gorlic z autostradą/drogą ekspresową.

– dążenie wraz z innymi samorządami do poprawienia płynności ruchu na drodze krajowej nr 28 (dodatkowy pas ruchu na podjazdach, budowa ścieżek pieszo-rowerowych).

– utworzenie większej ilości połączeń drogowych przy wyjazdach z osiedli (m. in. prawoskręty od ul. Rzeźniczej czy Placu Targowego, rozwiązanie organizacji ruchu przy skrzyżowaniu Mickiewicza, Legionów, Nadbrzeżnej przy moście).

utworzenie parkingu dobrze skomunikowanego z centrum Miasta oraz na starodrożu przy ul. Bieckiej.

wzmacnianie infrastruktury rowerowej, połączenie fragmentów ścieżek rowerowych w mieście w jedną całość (budowa fragmentu ścieżki od mostu do parku do mostu pieszego przy ul. Kościuszki oraz budowa ścieżki łączącej Gorlice i Biecz).

– likwidacja barier architektonicznych.

 

SKUTECZNA PROMOCJA, TURYSTYKA

– utworzenie dobrego produktu turystycznego.

– interaktywne edukacyjne muzeum Bitwy Gorlickiej wraz z urządzeniem miejsca odtwarzającego klimat tamtych lat.

– baseny termalne.

– utworzenie torów rowerowych (tzw. singletracków).

– organizacja imprezy o zasięgu ogólnopolskim podczas Dni Gorlic.

– wykorzystanie potencjału terenów miejskich w Małastowie – możliwość wykorzystania tego terenu przez cały rok.

– kawiarenka w Parku.

– dokończenie fontanny – pojawia się szansa na przebudowę krytykowanej fontanny w Rynku.

SKUTECZNA OFERTA DLA SENIORÓW

– utworzenie karty seniora umożliwiającej korzystanie ze zniżek w usługach i gorlickim handlu.

– przeznaczenie budynku dla seniorów – dla spotkań integracyjnych, szkoleń, zwiększenia aktywności ludzi samotnych.

– połączenie działań wielu grup seniorów w jedną skoordynowaną inicjatywę.

 

SKUTECZNA OŚWIATA, KULTURA, SPORT

– racjonalne wykorzystanie budynku „Sokoła” przy ul Jagiełły.

poszerzanie oferty żłobka i przedszkola (więcej miejsc i dłużej otwarte).

wzmocnienie potencjału sportowego gorliczan (propagowanie sportu wśród mieszkańców w każdym wieku zarówno dla rekreacji jak i osiągania wyników sportowych. W szkole można upowszechnić zajęcia z lekkoatletyki, coraz więcej osób interesuje się bieganiem – warto wykorzystać potencjał naszych miejsc do uprawiania sportu na świeżym powietrzu – niech Gorlice staną się ambasadorem lekkoatletyki w Polsce. To jest szansa dla podniesienia poziomu zdrowia i samopoczucia nas gorliczan i naszych dzieci.

– upowszechnianie narciarstwa biegowego, mamy sporo kilometrów śnieżnych tras przez lasy w okolicach Krzywej i Małastowa.

 Jeśli zostanę burmistrzem rozważę wszystkie dobre pomysły pozostałych kandydatów po konsultacjach z nimi.