INTERPELACJA XLV SESJA 2018-02-22

upłynnienie ruchu w rejonie skrzyżowania Mickiewicza, Legionów oraz Blich, przy rondzie „pod Drukarnią”, skrzyżowania „pod Dukatem”

 1. Na początku zeszłego roku między innymi na mój wniosek odbyło się posiedzenie komisji organizacji ruchu składającej się głównie z przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz przedstawicieli władz miejskich. Spotkanie w terenie dotyczyło m. in. reorganizacji upłynniającej ruch w rejonie skrzyżowania Mickiewicza-Legionów-Blich, przy rondzie „pod Drukarnią”, umożliwienie utworzenia parkingu przed „Sezamem”, oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach Sklarczykówki. O ile ostatni temat został pozytywnie zakończony, za co dziękuję, wcześniejsze trzy nadal nie są rozwiązane. Proszę o odpowiedź czy te problemy pozostają nierozwiązywalne i nic w tym kierunku robione nie będzie bądź czy nawet jeśli odpowiedź zarządcy drogi nie jest satysfakcjonująca, to jednak Miasto wykona działania zmierzające do upłynnienia ruchu? Jeśli tak, to jakie i kiedy?ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Informuję, że Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie opracowuje projekt zmiany organizacji ruchu w obrębie tego skrzyżowania. Według informacji uzyskanej w dniu 28 .02.2018 r. od Kierownika Rejonu, po zakończeniu prac projektowych Zarządca zwróci się o opinię do przewidzianych prawem instytucji, w tym do Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Przed wydaniem opinii zorganizuję spotkanie z Pana udziałem, na którym zostaną omówione proponowane zmiany.
  Pozostałe wnioski omawiane na spotkaniu 7 marca 2017 roku uzyskały jednoznaczną, negatywną ocenę zawartą w piśmie z dnia 13 lipca 2017 roku.
  Dodatkowo po spotkaniu z przedstawicielami współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Legionów 12 w sprawie budowy parkingu w dniu 18 maja 2017 roku wystąpiłem do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o analizę możliwości usytuowania parkingów wzdłuż ul. Legionów, przedstawiając różne wersje przeniesienia przystanku komunikacji zbiorowej sprzed budynku ul. Legionów 12. W odpowiedzi z dnia 7 lipca 2017 roku, Pani Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich odrzuciła możliwość usytuowania miejsc postojowych przy ul. Legionów. Nie wykluczyła jednak możliwości wydania zgody na zjazd publiczny z ul. Legionów na przyległą posesję przy ul. Legionów 12. Kserokopię pisma przekazano do Zarządu Współwłaścicieli Nieruchomości ul. Legionów 12.
 2. W 2015 roku na mój wniosek odbyło się podobne spotkanie na skrzyżowaniu „pod Dukatem”, kiedy wnioskowałem o możliwość zmiany oznakowania poziomego w celu umożliwienia zawracania. Pojawiła się wówczas koncepcja Zarządu Dróg Wojewódzkich o zbudowaniu ronda, później została zamieniona na podwójne skrzyżowanie z możliwością zawracania, aż pomysł „ewoluował” na podwójne skrzyżowanie, ale bez możliwości zawracania. Podsumowując: mój wniosek zmierzający do niekosztownego przemalowania pasów (bo pasy i tak przynajmniej raz na rok się przemalowuje) sprowadził się do inwestycji definitywnie blokującej możliwość zawracania, a termin jej wykonania wydaje się coraz bardziej oddalać. Pytam więc, jakie są rozstrzygnięcia dotyczące tego skrzyżowania i kiedy można spodziewać się finału prac?
  ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:
  Został wykonany projekt drogowy przebudowy podmiotowego skrzyżowania. Złożony projekt do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z uwagi na zaproponowane rozdzielenie skrzyżowana na dwa skrzyżowania (ul. Sienkiewicza z ul. Ariańską oraz ul Sienkiewicza z ul. Szpitalną) wymagał uzyskania od zarządcy drogi zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych podyktowanych bliską odległością między skrzyżowaniami w terenie zabudowanym.
  Obecnie oczekujemy na wydanie odstępstwa, co w dalszej kolejności pozwoli na zgłoszenie zdania niewymagającego pozwolenia na budowę do właściwych organów administracyjno-budowlanych.
  Jednocześnie w roku ubiegłym Miasto złożyło wniosek o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2018 inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych dotyczącego przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.