INTERPELACJA LII SESJA 2018-08-30 SPRAWA GORLICKIEJ KOLEI

Remont linii kolejowej i budowa łącznicy do Gorlic:

Wnioskami do Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2015 roku i 24 listopada 2016 roku poruszałem sprawę Rewitalizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku Stróże – granica województwa wraz z linią nr 110 Gorlice – Gorlice Zagórzany i ewentualnie z budową łącznicy, umożliwiającej wyjazd z Gorlic w stronę Stróż bez zmiany kierunku jazdy. Jak obiecałem monitoruję tą sprawę i otrzymałem niedawno sygnał, że PKP PLK w maju rozpisało przetarg na wykonanie dokumentacji remontu i remont linii kolejowej nr 108 na odcinku między Gorlicami, Wolą Łużańską a Stróżami. Obecnie po tym odcinku pociągi mogą poruszać się z prędkością od 30 do 50 km/h, z miejscowymi ograniczeniami na przejazdach kolejowo-drogowych nawet do 20 km/h. Dzięki rewitalizacji prędkość poruszania się pociągów może wzrosnąć nawet do 100 km/h. Te zapowiedzi dają nadzieję, że dzięki dobrej infrastrukturze pojawią się także dobre połączenia kolejowe z Gorlicami. Jednak w informacji, do jakiej dotarłem trudno znaleźć odwołanie się do budowy łącznicy do samych Gorlic, o której w poprzednich wnioskach do burmistrza wspominałem. Proszę o odpowiedź czy budowa łącznicy umożliwiającej wjeżdżanie pociągów bezpośrednio do Gorlic bez konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Gorlice-Zagórzany jest brana pod uwagę nadal i jakie burmistrz podjął lub podejmie działania, aby taka łącznica została wybudowana. Bez łącznicy stacja kolejowa Gorlice znów zostanie pominięta i jeśli pojawią się nowe połączenia, to tylko na stacji Gorlice‑Zagórzany, która jest słabo skomunikowana z centrum Miasta. Powinno nam bowiem zależeć, żeby centrum komunikacyjne znajdowało się w jednym miejscu czyli przy dworcu autobusowym i kolejowym przy ul. Bardiowskiej.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Informuję, że od początku kadencji zabiegałem o przeprowadzenie inwestycji polegających na modernizacji tych tras, jak również o wznowienie pasażerskich połączeń kolejowych do Gorlic. W  sprawach tych indywidualnie, wspólnie z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych, a także popierając społeczne inicjatywy, występowałem z pismami w szczególności do samorządu Województwa Małopolskiego oraz od zarządcy infrastruktury kolejowej.

W kwestii budowy łącznicy w Zagórzanach podaję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia 28-02-2017 r. wyraziło w odniesieniu do tej propozycji negatywną opinię wskazując, że w pierwszej kolejności musiałaby nastąpić deklaracja organizatora przewozów dotycząca zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów.

Mając na uwadze powyższe informuję że w dalszym ciągu będę zabiegał o rozwijanie oferty przewozowej w regionalnej komunikacji kolejowej w kierunku Gorlic, jak też o przeprowadzenie modernizacji infrastruktury kolejowej w kierunku Gorlic, jak też o przeprowadzanie modernizacji infrastruktury kolejowej, która umożliwi zwiększenie dostępności tej komunikacji. Obecnie wystosowałem kolejne pismo w tej sprawie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego, podkreślając w szczególności zasadność ujęcia w planach inwestycyjnych budowy opisanej w interpelacji łącznicy kolejowej.

MÓJ KOMENTARZ:

Należy podjąć wszelkie działania, aby łącznica pozwalająca pociągom bezpośrednio wjechać do Gorlic do ulicy Bardiowskiej, została wybudowana. Po wyrażeniu negatywnej opinii przez  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odnośnie budowy takiej łącznicy wskazując, że w pierwszej kolejności musiałaby nastąpić deklaracja organizatora przewozów dotycząca zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, koło się zamyka. Jeśli nie będzie łącznicy, pociągi nie będą wjeżdżać, to proste, czyli dojadą co najwyżej do stacji Gorlice-Zagórzany.

ODPOWIEDŹ PKP PLK S.A.:

Na tym etapie tj. po otwarciu ofert, które miało miejsce 9 lipca 2018 r. nie ma możliwości modyfikacji zakresu robót objętych postępowaniem przetargowym dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 108 mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych”. Jednocześnie należy zauważyć, iż wnioskowana budowa nowej linii łącznicy, ze względu na konieczność pozyskania gruntów, wymaga znacznych nakładów, które nie są ujęte w planie inwestycyjnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

Przez wzgląd na stan infrastruktury kolejowej na obszarze działania Regionu Południowego obejmującego województwa podkarpackie i małopolskie i świętokrzyskie oraz ograniczone środki finansowe będące w dyspozycji zarządcy infrastruktury, zachodzi konieczność strategicznego realizowania inwestycji. Jako priorytetowe na dzień dzisiejszy określono zadania, mające na celu maksymalną poprawę funkcjonowania sieci kolejowej na obszarze działalności tutejszego Regionu przy możliwie najniższych nakładach.

Po uwzględnieniu potrzeb eksploatacyjnych na obszarach przyległych do linii kolejowej numer 108 Stróże-Krościenko, prowadzone są obecnie działania inwestycyjne na odcinku Stróże-Gorlice Zagórzany oraz opracowywane jest studium wykonalności dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz”. Jednakże informujemy, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozważy możliwość uwzględnienia wnioskowanego zakresu w tworzeniu planu inwestycyjnego dla kolejnej perspektywy.

… wyceniając nakłady konieczne do powstania obiektu (bardzo wstępnie) na 60 mln zł. (bez wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i grunty), jednocześnie podając szacunek oszczędności czasu jazdy pociągów od 8 do 10 minut.